Geloofspunten

 

Er is maar één ware geloofsbelijdenis: Gods Woord de Bijbel. Elke andere belijdenis is slechts een heenwijzing naar die ene waarheid.
Onderstaande geloofspunten kunnen daarom ook alleen maar gelezen worden als een afspiegeling van die ene waarheid,
en zijn zonder meer aan te vullen met andere waarheden uit Gods Woord.

De hier genoemde geloofspunten zijn bedoeld als hulp, om aan te geven wat onze basis is en waar wij ons in ons dagelijks leven op willen richten.

 

1- God de Almachtige
Wij geloven in één God, die zich kenbaar maakt in Zijn Woord met de naam JHWH (יהוה - JHWH). Deuteronomium: 6:4-5 'Hoor, Israël! JHWH,   onze God, JHWH is één! Daarom zult u JHWH, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.’

Hij is de Schepper van al wat was, wat is en wat komen zal. Hij is de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van Israël, zoals Hij zich geopenbaard heeft in Zijn Woord, in Exodus 6:2-3 ‘Ik ben aan Abraham, Izaäk en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.’

 

2- Jesjoea de Messias

Wij geloven in Jesjoea de Messias (Yeshua Ha’Masiach), de eniggeboren Zoon van God. Hij, die door Zijn leven, sterven en opstanding de dood heeft overwonnen en zo tot verzoening is geworden voor allen die Hem hebben aangenomen. Johannes 3:16-17 ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.’

Jesjoea is het Licht der wereld zoals Hij sprak in Johannes 8:12b ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben'.

En verder sprak Hij in Johannes 14:6 ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

 

3-De Heilige Geest

Jesjoea leert ons, dat wij moeten geloven in de  ‘Roeach Ha’Kodesj’ (Heilige Geest) die van God de Vader uitgaat, die ons troost, onderwijst en kracht geeft en ons leidt op onze levensweg, zoals dit geschreven staat in Johannes 14: 26  ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb’.

 

4- De Bijbel

Wij geloven dat het gehele Woord van God, de Bijbel, dat is de  ‘Tenach’ (het eerste of oude Testament) en de ‘Beriet Ha’Chadsja’ (het tweede of het nieuwe Testament),het enige gezaghebbende en onfeilbare Woord is voor het leven van de mens. Het is een leerboek in het volkomen gelukkig worden, dat ons brengt op de weg naar de volkomenheid. Het Eerste Testament en het Nieuwe Testament vormen een volkomen eenheid, die elkaar aanvullen, bevestigen en ons brengen op de weg van vrede en vrijheid. Vrijheid die gevonden wordt binnen de leefregels van Gods geboden.

 

5- Israël, volk en land

Israël is Gods eerstgeboren zoon (Exodus 4:22), Zijn oogappel (Zacharia 2:8) en Hij heeft Israël uit al de volken uitverkoren als Zijn volk, via het verbond met Abraham, Izaäk en Jakob, als een eeuwigdurend verbond. De kerk is niet in de plaats gekomen van Israël, maar wij mogen door genade, door het volbrachte werk van Jesjoea, als wilde loot geënt worden op de edele olijf Israël (Romeinen11). Zoals Ruth de Moabitsche tegen Naomi zei in Ruth 1:16b ‘Uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God,’ zo weten ook wij ons verbonden met Gods volk, en zoals Ruth werd ingevoegd, zo mogen ook wij ingevoegd worden. 

Wij geloven dat het Bijbelse land Israël het door God aan Zijn volk beloofde land is, en dat Hij Zijn volk Israël -dat is Juda en geheel Israël- terug zal brengen naar dat land Psalm 105:7-11. ‘Hij is Jahweh, onze God, Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izaäk. Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is.’

Aan het eind der tijden zal, zoals God dat heeft uitgewerkt in Zijn plan, Jesjoea terugkeren naar deze aarde en, zittende op de troon van David te Jeruzalem, heersen als rechtmatige Koning over alle volken, zoals o.a. beschreven is in Lucas 1:32-33  

 

6-De Sjabbat en de Feesten

God heeft de zevende dag, dat is de Sjabbat (de zaterdag), als enige wekelijkse dag geheiligd om die als een eeuwig teken te gedenken en te onderhouden, zoals beschreven in Leviticus 23:1-2 en in Genesis 2:2-3 ‘Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.’

God heeft de Moadiem (dat zijn de door Hem vastgestelde tijden of de feesten) gegeven aan de mensen om de vrede en de vreugde van Zijn inzettingen te gedenken en te vieren. Het zijn Gods ‘vastgestelde tijden’ en geen menselijke instellingen. Leviticus 23:1-44

 

7- Doop

De doop door onderdompeling van een gelovige is een opdracht van Jesjoea, zoals o.a. omschreven in Matteüs 28:19-20 ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld, Amen.’

En in Handelingen 2:37-39 ‘En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?  En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.'

 

8-Gods heiligheid en Zijn geboden

In Jacobus 1:25 zegt de apostel Jacobus:Wie zich verdiept in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel,  juist om wat hij doet.

Als we tot geloof zijn gekomen in de Eeuwige en ons gered weten door het volbrachte werk van onze Verlosser en Bevrijder, Jesjoea de Messias en Hem hebben aangenomen, dan weten we ook dat Hij ons heeft vrijgekocht! Onze schuld is betaald en wij zijn door genade in de ruimte van Zijn vrijheid gekomen.

In de Bijbel staan vele liefdevolle aanwijzingen, leefregels of geboden opgetekend, die bedoeld   zijn om ons te helpen om op de Weg van Zijn vrijheid te wandelen. Het bewaren en gehoorzamen  van Gods liefdevolle woorden en geboden is niet zozeer een kwestie van een verplichting, maar het heeft er alles mee te maken of er een hartsrelatie, een liefde tussen de Eeuwige en ons is.

In Galaten 5:1 waarschuwt de apostel Paulus ons daarom ook, om niet weer onder een slavenjuk van gebondenheid te leven: ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’

Er kunnen omstandigheden zijn die ons, vaak onbewust, weer onder een slavenjuk willen brengen. Verslaving is een vorm van een slavenjuk. Bij verslaving denken we vaak aan alcohol en drugs, maar ook ons werk, een hobby, roken of sport kunnen een verslaving of een gebondenheid zijn.

Daarom maakt Petrus ons in 1-Petrus 1:14-16 duidelijk, dat de gehoorzaamheid verbonden is  aan de heiligheid:Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.  Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’

En in Johannes 15: 9-10 zegt Jesjoea: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.’

 

9-Huwelijk

Het Bijbelse huwelijk is een door God gegeven verbond waar één man en één vrouw wettig aan elkaar zijn verbonden, tot de dood scheiding maakt. Het is een verbintenis, waarbij man en vrouw samen God dienen en daardoor ook elkaar kunnen dienen in voor en tegenspoed, in vreugde en in verdriet, in gezondheid en ziekte.

Het huwelijk is niet alleen een verbond dat tussen man en vrouw wordt gesloten, het is tevens een verbond waar de Eeuwige deel aan heeft. Het boek Prediker-4 spreekt over deze geestelijk eenheid als over een ‘drievoudig snoer dat niet spoedig verbroken zal worden.’

Huwelijk en schepping
Op de zesde scheppingsdag, schiep God als kroon op de schepping de mens zoals vermeld in Genesis 1:26 ‘En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons, naar onze gelijkenis.’

In Genesis 2:18 en verder staat: ‘Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. 21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.'

Het huwelijk als éénwording
Toen de Eeuwige de mens geschapen had, lag daar ook in besloten de eenwording van de man en vrouw zoals God het bedoeld heeft. Het huwelijk is een groei naar die eenwording in het natuurlijke, maar het is bovenal een eenwording in geestelijke groei.Genesis 2:23-24 ‘Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. 24 ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.’

Die eenwording heeft alles te maken met het elkaar kunnen aanvoelen, verstaan, vergeven en elkaar willen dienen in en uit de liefde van God. 2-Korinthe 6:14  ‘Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?’  Verder omschrijft Paulus in Efeziërs 5:22-33 helder het praktisch Bijbels huwelijksleven.

 

10-Behoudenis en genade

Wij zijn als gelovigen behouden door het offer van Jesjoea. Het is genade en niet te verkrijgen door onze werken. Toch is ons geloof zonder werken een dood geloof. Efeziërs 2:8-10  ‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’