Over Rehoboth

 

Wij geloven in de Eeuwige, de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van Israël. Messiaans wil zeggen, dat wij geloven in de Zoon van God,
De aan Israël beloofde Messias: Jesjoea Ha’Masiach (Jezus de Messias). Hij is in de eerste plaats de aan Israël beloofde Verlosser. Maar Hij is
ook de Verlosser van allen die zich wil laten invoegen op de edele olijf: Gods volk Israël. Paulus spreekt over dit ‘geënt zijn op de edele olijf‘ in Romeinen 11:11 t/m 36.
Het Evangelie en Gods plan met deze wereld, is daarom niet los te koppelen van de haar Bijbels-Joodse wortels.

 

 

 

        Wij weten en voelen ons dan ook sterk verbonden
        met het Joodse volk, het land Israël,
        en de Bijbels-Joodse wortels van ons geloof.
  

 

 

 

 

Wij  vieren de Sjabbat, de zevende dag (de zaterdag), de dag die door God apart is gezet en geheiligd, zoals omschreven in de tien woorden (de tien geboden) uit Exodus 20:2-17. Ook vieren wij, in gehoorzaamheid aan Gods Woord, de Bijbelse feesten.
 
In Genesis 26:22 wordt omschreven dat Izaäk, de zoon van Abraham, een waterput aanlegde op de plaats van een bron en die plek noemde hij 'Rehoboth'. De betekenis van de Hebreeuwse naam Rehoboth is ‘ruimte' of 'verruiming’. Het betekent ook dat God een plaats voor ons heeft vrijgemaakt, waar iedereen welkom is.  Die ruimte van God’s vrijheid ligt binnen Zijn vreugdevolle Thora (onderwijzing). Daar is Zijn Shalom van vrede en vreugde.
Als Gemeente mogen ook wij delen in die vreugde en vrijheid. Zo is er tijdens de samenkomst ruimte om de Eeuwige te prijzen en te danken met gebed, muziek en dans, maar ook met vlaggen. Er is vrijheid om een 'Kippa' (keppeltje) of een 'Talliet' (gebedsmantel) te dragen. Meer informatie over de Gemeente en het ontstaan van de Gemeente vindt u onder het kopje 'Geschiedenis van de Gemeente' en onder het kopje 'Geloofspunten'.

 

Geschiedenis van de Gemeente
De ontstaansgeschiedenis van onze Gemeente vindt u onder Geschiedenis

 

Geloofspunten
U kunt de geloofspunten vinden onder Geloofspunten

 

Sprekers
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers. Een overzicht van de samenkomsten,
preken en andere vieringen, is te vinden onder de knop  Agenda  U bent van harte welkom!