Geschiedenis

 

 

Een korte geschiedenis  van de Messiaanse Gemeente Rehoboth

 

Alhoewel de Messiaanse Gemeente Rehoboth zich geënt weet op de edele olijf Israël, zoals vermeld in Romeinen 11:24 ‘Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden.’   en wij daar onze oorsprong weten, is het vaak verhelderend om de ontstaansgeschiedenis van een Gemeente te onderzoeken. In dit geval dus de ‘Messiaanse Gemeente Rehoboth’. Het zegt niet alleen iets over onze achtergrond, maar het wijst ook naar wie we nu zijn en waar wij naar toe groeien.

 

 

Engeland

Rond 1600 ontstond er in Engeland, vanuit het Anabaptisme en het Sabattisme, het Zevendedags Baptisme. De oudste, nu nog bestaande gemeente in Engeland, is de Mill Yard Seventh Day Baptist Church te Londen. Deze gemeente is in 1617 daar ontstaan. De eersten noemden zich ‘Sabbatarian Baptist’.

Mayflower 'Plymouth Harbor' Schilderij van William Halsall 1882

 

Amerika

Op 6 september 1620, vertrokken 102 Sabbatvierden kolonisten vanuit Plymouth (Engeland) met het schip de ‘Mayflower’  (meibloem) naar Amerika.

Dit waren voor een deel gelovigen die ook in Leiden hadden gewoond. In 1671 ontstond in Amerika de eerste Zevendedags Baptisten Kerk. In Amerika noemden de Sabbatvierders zich ‘Seventh Day Baptist’ of ‘Sabbatarian’. Dit leidde er toe, dat er naast de ’Seventh Day Baptist Church’, ook the ‘Church of God Seventh Day’ ontstond. In 1844 ontstond door een samengaan van een ‘Zevendedag Baptisten Kerk’ en een groep Adventisten, een kerk onder de naam ‘Zevendedag Adventisten Kerk’.

 

Nederland

Vanuit Amerika en via Schotland, kwam het Zevendedags Baptisme in Nederland. In 1877 werd in Haarlem de eerste ‘Zevendedags Baptiste Gemeente’ in Nederland opgericht. In Amsterdam ontstond, via contacten met de Gemeente in Haarlem, in 1930 ook een ‘Zevendedags Baptiste Gemeente’.

 

Leeuwarden

De Leeuwarden Jan de Jong (1871-1947), begon in 1899 een handel in stro en stromatrassen aan de Schrans in Leeuwarden. Later volgde de verkoop van meubelen en vloerbedekking. Na de eerste wereldoorlog werd dit uitgebreid met het verzorgen van verpakkingen voor emigratie en verhuizing.

Deze christelijk gereformeerde Jan de Jong kwam, na contacten met Baptisten uit Welsrijp, tot het inzicht dat de Bijbel geen kinderdoop kent, maar alleen de doop door onderdompeling op belijdenis. In 1905 liet het echtpaar de Jong zich dopen en sloten zich aan bij de zondagvierende ‘Gemeente van Gedoopte Christenen’ in Leeuwarden. Na een verschil van inzicht over uitverkiezing, richtte Jan de Jong samen met enkele anderen, op 5 augustus 1906 de ‘Gemeente van Gedoopte Christenen Rehoboth’ op. De naam ‘Rehoboth’ betekent ruimte.

Sabbatvierende Gemeente

Jan de Jong verdiepte zich via Bijbelstudie in de ‘Zondag of Sabbat’ en kwam tot de overtuiging dat de zondagviering geen Bijbelse oorsprong heeft. De Gemeente ging op 23 maart 1918 over tot het vieren van de Sabbat.

Via de familie van der Schaaf, een oom en tante van Jan de Jong, die contacten onderhielden met de ‘Zevendedags Baptiste Gemeente’ in Haarlem, werd de naam verandert naar ‘Gemeente der Zevendedags Baptisten’ en verdween de naam Rehoboth.  Na de tweede wereldoorlog werd naam weer aangepast en werd het ‘Zevendedags Baptiste Gemeente’.

In de tijd van Jan de Jong was de winkel op Sjabbat gesloten. Nog steeds bestaat het bedrijf  ‘Jan de Jong Interieur’ aan de Schrans 25 in Leeuwarden. In de gevel van het pand staat nog steeds de door Jan de Jong aangebrachte naam ‘Rehoboth’ te lezen.

 

Sjabbat en de Feesten

In Amerika gingen vanaf 1931 de ‘Gemeente Gods zevende dag’ de feesten des Heeren te vieren. Door hun wereldwijde activiteiten ontstond ook in Nederland een ‘Gemeente Gods’ die de feesten vierden. Door de contacten met deze gemeente’, begonnen de Leeuwarder Zevendedags Baptisten, naast het vieren van de Sjabbat, vanaf  1994 steeds meer de feesten des Heeren te vieren.

 

Van toen naar nu

Dan maken we een sprong naar 1989. Toen werd Jaap Heeringa leider van de Gemeente en voorzitter van het Bestuur. Op 14 februari 1999 werd de verdwenen naam Rehoboth weer toegevoegd en ‘Baptiste’ werd Baptisten, zodat de volledige naam: ‘Zevendedags Baptisten Gemeente Rehoboth’ werd. In 1995 werd Gerard Wijtsma als oudste aan de Gemeente toegevoegd, waarbij Jaap en Gerard op 18 maart 1995 voor hun taak als oudste en voorganger werden gezegend.

De Gemeente werd zich in de loop der tijd meer en meer bewust van haar Bijbels/Joodse wortels  door o.a. de contacten met Messiasbelijdende Joden. Door deze bewustwording, groeide de Gemeente ook naar een meer Bijbels-Messiaanse invulling van de samenkomsten. Te denken valt aan het  Sh'ma Yisrael gebed, het zingen van meer Hebreeuwse liederen, het gebruik van vlaggen en het dansen op Messiaanse liederen.

Vanuit de Zevendedags Baptisten Gemeente Rehoboth is er in 2010 een Messiaanse Gemeente ontstaan in Drachten, met de naam ‘Mayaan Yeshua’ en als oudste/voorganger Gerard Wijtsma. Vanuit Drachten is in 2011 een Messiaanse Gemeente ontstaan in Emmeloord, met de naam ‘Tesjoeva Gemeente’.

Onze Gemeente is sinds 1 januari 2011 als Kerkgenootschap geregistreerd,waarbij de naam aangepast is aan de praktijk van de samenkomsten:

 

Messiaanse Gemeente Rehoboth

Na al die jaren is de naam ‘Rehoboth’ nog steeds aanwezig. Wij mogen ervaren dat in de ruimte van het onderweg zijn, de Gemeente weer is aangekomen, of misschien beter gezegd, weer is thuisgekomen waar het ooit begon: bij haar Bijbels-Joodse wortels.