Jaap's blog

 

 
Hieronder vindt u vragen met antwoorden, maar ook van ontdekkingen en uitleggingen die ik graag met u wil delen.
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
De sedermaaltijd

De Pesach maaltijd wordt ook wel sedermaaltijd genoemd. Dit omdat de maaltijd volgens een bepaalde orde ‘Hebreeuws: seder’ verloopt. In Ex.12:1-14 en Lev.23:5 lezen we dat de sedermaaltijd, anders gezegd, de Pesachmaaltijd op de 14e van de eerste maand tussen twee avonden, in de avondschemering gehouden moet worden. Deze maand wordt ook wel maand van de Abib genoemd, is de oude naam voor de maand Nisan. De naam Nisan is tijdens de Babylonische ballingschap in zwang gekomen. Abib kunt het beste verstaan als lente. Voor de ballingschap gebruikte men eigenlijk geen namen voor de maanden. Nisan betekend meer ‘begin’.
In Ex.12 worden voor de Pesachmaaltijd alleen een ram van één jaar oud, ongezuurde broden en bittere kruiden. Dit zijn de basiselementen. Hoe de maaltijd verder ingekleurd werd staat er niet bij. Verder wordt wel vermeld dat wanneer je gezin te klein is, je het met anderen viert. Er staat ook niet bij welke drank men erbij gebruikte. Door de eeuwen heen ontstonden er pesachmaal tradities die de maaltijd volgens een bepaalde orde ‘seder’ lieten lopen. Om de eenheid van het volk te bevorderen werd er steeds meer gestreefd naar een uniforme versie. Hier is natuurlijk over gediscussieerd. Na de verwoesting van de tempel in 70 na Chr. Maar ook daarvoor ook werden deze dingen opgetekend. Dit omdat de Joden steeds meer verstrooid over de aarde kwamen wonen.
In de tijd van Jesjoea was de maaltijd al ongeveer ontwikkeld naar hoe het hedentendage gevierd wordt. Als we de Pesachviering lezen in het bijbelboek Lucas, 22:14-23 zien we dat daar sprake is van twee bekers wijn. Als we deze nader bekijken blijken dit de tweede en derde beker te zijn. Deze
derde beker van verlossing geeft Jesjoea een diepere betekenis door deze in verband te brengen met Zijn bloed het Nieuwe Verbond. In Matt.26:23, Hij antwoordde en zei: Wie de hand met Mij in de schotel indoopt, die zal Mij verraden. En vers 30,
En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Het indopen in de schotel en het zingen van liederen zijn ook onderdelen die je in de sedermaaltijd vindt.
Joh.13:26, Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon.
Het indopen gebeurt twee keer tijdens de maaltijd. Eerst het bittere kruid, veelal peterselie, in een kommetje zout water. Daarna een stuk matse, ongezuurd brood, in een zoet mengsel.
Echter er zit wel een verschil met de hedendaagse versie. Na de verwoesting van de tempel zocht men hoe men nu de sedermaaltijd moest vieren nu de tempel er niet meer was. Zo gingen ze kijken bij de volgelingen van Jesjoea. Zo namen ze die versie over. Echter Messias Jesjoea en wat Hij zei haalden zij er uit. Het Afikomen, wat ‘Hij komt’ betekend, werd het toetje.
Het is onduidelijk wanneer het ei is toegevoegd aan de seder-maaltijd. Het wordt door de Joden gekoppeld aan de verwoes-ting van de tempel. Men snijdt het ei in de lengte door, zo krijg je twee ogen. Deze worden in zout water gedompeld. Het moeten zo de tranen voorstellen die vloeien omdat de tempel en niet meer is. Het kan zijn dat de volgelingen van Jesjoea het al toevoegden. Tranen, maar ook nieuw leven. Om zo in het herdenken van Zijn sterven, Zijn opstanding te proeven. Hij stierf voor onze zonden. In Zijn opstanding overwon Hij de dood.
Ook het uitspreken van de bracha, de zegenspreuk, de dankzegging is standaard geworden bij maaltijden en handelingen. In Joh.13:1-17 lezen we over de voetwassing. Het wassen van de handen is ook een onderdeel geworden. Jesjoea ging daarin verder. De Joden hebben dit niet overgenomen. Jammer dat vele volgelingen van Jesjoea hen daarin volgen, om geen voetwassing te doen bij de sedermaaltijd.
Ter informatie: ‘afikomen’ is echter geen Hebreeuws woord, maar Grieks (1), en betekent: ‘ik kom”. De Shulchan Aruch (2) zegt dat de afikomen de plaats innam van het lam. Deze praktijk vindt zijn oorsprong in de seders van de Messiaanse Joden in de eerste eeuw na Christus (3). De afikomen refereert naar de Messias, die “gekneusd voor onze overtredingen”, “gebroken” was voor ons, maar verborgen voor ons volk door hun tradities. De Messias zei, “Ik ben gekomen opdat gij moogt leven”
(1) 2nd aorist tense from the Greek verb ‘ikneomai’.
(2) Code of Jewish law, page 48, chapter 119.
(3) As stated by Prof. David Daube, a non-messianic Jew of the Hebrew University in Jerusalem, in a lecture in San Francisco.
 
 

70 uitleggingen (Nieuwsbrief Januari/ Februari 2023)

Binnen het jodendom kent men de uitspraak dat er 70 uitleggingen zijn voor een tekst. 70 uitleggingen, 70 meningen. Wat wil dat zeggen? Dat er werkelijk 70 uitleggingen zijn? Nee. Er is van God uit maar één uitleg. 70 staat voor de 70 volken. Dit naar de volkeren lijst uit Genesis 10. 70 staat voor volheid van volken. Voor alle volken. 70 volkeren, menselijke uitleggingen. Zoveel mensen, zoveel gedachten, zoveel belevingen. Elk mens is uniek en zal een unieke relatie met God hebben. Vandaar dat er ook gesproken wordt over de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob. Doch allen behoren op zoek te gaan naar die ene uitleg die in die ene God is. Dit door studie, door Bijbelstudie alleen. Nog beter is om dit met elkaar te doen. Met respect voor de ander zijn of haar uitleg. Soms meen je jarenlang dat je de juiste uitleg hebt en dan kom je er plotseling achter dat het anders is. Zijn we dan bereid ons te veranderen? De apostel Paulus zegt in de Romeinen brief hoofdstuk 12 dat we veranderd moeten worden in ons denken. Het zal voorkomen dat de ene gelovige en de andere gelovige het niet geheel met elkaar eens zijn over een uitleg. Dit komt doordat er een verschil van bediening is; bijvoorbeeld wat begrijpt een timmerman van een bakker. Voor elke bediening is van Gods wege één uitleg. Hoe denken we dat het in de toekomst zal gaan?  Hierover zijn ook meer dan 70 uitleggingen. Zoveel mensen, bijna net zoveel uitleggingen. Hoe het zal gaan; God weet het. De Vader weet wanneer Hij de Zoon terugstuurt. Het zal gaan op Zijn manier. Laten we naar elkaar verhalen wat we opmerken en zo elkaar wakker houden. Heb respect voor de ander zijn of haar uitleg. Leer van elkaar. Het gaat er niet om dat iemand zijn uitleg de ware is. Op Zijn tijd zal dat ons geopenbaard worden. Alles gaat zoals God het bedoeld en beloofd heeft. Toen, nu en in de toekomst. Laten we schouder aan schouder hiernaar zoeken. Een borduurwerk ziet er van achteren verwarrend uit. De apostel Paulus zegt toch, we zien nu nog in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht, 1Kor.13:12. Dan zullen we ons verwonderen over de schoonheid van de voorkant van het 'borduurwerk'.

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Kol.2:13-14

Hier lezen we: samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.

Om dit beter te begrijpen, is het goed Joh.19:19 te lezen: En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN.

Wanneer iemand aan het kruis genageld werd, werd boven het opschrift bevestigd met daarop de beschuldiging. Jesjoea stierf in onze plaats, met boven Hem geschreven onze overtredingen. Dit is niet de Thora. Vgl. met een boete voor een verkeersovertreding.


 
Matt.24:43

Hier lezen we: Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Jesjoea is komende. Hij zal komen als een dief, Op.3:3. De dag van de Heer als een dief in de nacht, 2Ptr.3:10. In oude tijden waren er drie nachtwakes. In Richt.7:19 lezen we over de middelste nachtwake. De nacht werd verdeeld in de avondwake “tussen twee avonden”, ca 18.00-22.00 uur. Middelste “duisternis” 22.00-02.00 uur. Morgenwake “dageraad” 02.00-06 uur. In Jesjoea Zijn tijd op aarde, hadden de Joden de Romeinse indeling overgenomen. Zij hanteerden 4 nachtwakes, Mc.13:35. 1e “laat op de dag”, ca 18.00-21.00 uur, 2e nachtwake, Lc.12:38, 21.00-24.00 uur. 3e “hanengekraai”, 00.00-03.00 uur, Mc.14:30, Lc.12:38. De 4e 03.00-06.00 uur, “vroeg in de morgen”, Mt.14:25. Zou Jesjoea in deze nachtwake komen, lopend over de volkerenzee? Laten we waakzaam zijn en uitzien naar de dag dat Jesjoea komt om de macht van de duisternis te binden, om gebondenen vrij te maken en licht te brengen.


Jer.31:34

Hier lezen we: Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken JHWH, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt JHWH. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Op de eerste dag van het Loofhuttenfeest, georganiseerd door Stichting Moadim, www.moadim.nl, mocht ik, Jaap Heeringa, spreken over deze tekst. Nadat de ongerechtigheden op de Grote Verzoendag weggedaan waren, zou een ieder JHWH kennen. Loofhuttenfeest is een voorafschaduwing van het komende Messiaanse Rijk, het 1000 jarige rijk, waar Jesjoea als Koning zal heersen en de Satan gebonden zijn en niemand misleiden kan. Vanuit Sion zal de wet uit gaan en het woord uit Jeruzalem, Jes.2:3. Dit zal leiden dat JHWH, Israëls God zal zijn en zij Zijn volk. Op de toekomstige Grote Verzoendag zal JHWH een nieuw verbond sluiten met Israël. Dan zullen ze Man en vrouw zijn. Het Hebreeuwse jada יָדַעbetekend niet alleen, kennen, maar ook bekennen, intimiteit, gemeenschap. “Adam bekende Eva” Gen.4:1, SV. Het bijzondere dat het woord moadim, (gezette tijden, Lev.23) komt van het woord ja’ad, יָעַד , wat tijd of plaats afspreken betekend. Ziet u dat de woorden de zelfde stamletters hebben. De beste situatie om iemand te leren kennen is om een afspraak te maken.


Mogen we een dood gevonden dier eten?

In Deut.14:21 lezen we: 21 U mag geen enkel kadaver eten. Aan de vreemdeling die binnen uw poorten is, mag u het geven om het te eten, of verkoop het aan een buitenlander. Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. Dit is een tegemoet coming aan de regel van Ex.22:31, vanwege het wonen in bewoond land. Het nakomen hiervan bevordert “want u bent een heilig volk  voor JHWH”. Lev.17:15 is ook al een tegemoetkoming op Ex.22:31 voor de woestijnperiode. Bloed eten blijft verboden. Bij het eten van dood gevonden/verscheurde of aas van ONREINE dieren is men onrein tot de avond, tot zonsondergang. Ex.22:31 is een tekst uit het verbondsboek (Ex.20 t/m 23, 24:3-7). Daar wordt gesteld dat dood gevonden/verscheurde of aas voor de honden is. Vanaf  Deut.14:21 mag het verkocht worden aan de vreemde, de buitenlander. Deze hoorde niet tot het volk. Daarnaast mocht het ook gegeven worden aan de vreemdeling die onder hen woonde, deze was echter dan wel onrein tot de avond, zoals de ingeborene. In Hand.15:20,29 wordt de nieuw toegetreden heidenen verboden van het verstikte te eten. De vier daar genoemde verboden staan alle in Lev.17 en 18. Ze zijn de minimale eis om in de synagoge te komen, om daar meer te leren hoe het verder zit in en met de Thora, voor degene die bij het volk van JHWH wil horen, Hand.15:21.


Mag een haas/konijn gegeten worden?

Hier nog een vraag vanuit de gemeente. De opmerking was een haas herkauwd toch? Deut.14:7, 7 Maar de volgende, die alleen herkauwen, of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten: de kameel, de haas en de klipdas . Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven; zij zijn voor u onrein. (vgl. Lev.11:6) Een haas herkauwd door zijn zachte keutels op te eten, waarna ze verteerd als harde keutels er weer uit komen.


Hoe om te gaan met Gods leefregels

Uit verlangen hield Abraham Gods leefregels (Gen.26:5). Hij stond er voor in de bres. Hij wandelde net als zijn voorvaders Noach, Henoch en Adam met God. God en Zijn Woord en Geest zijn één. Het volk Israël zei: “al wat JHWH gesproken heeft zullen we doen…”, maar er was geen verlangen. Ze werden ongehoorzaam. Zo kwam er een ‘moeten’. Israël moest zich houden aan de leefregels. Er werden consequenties aan verbonden, maar ook regels om hun zondebesef bij te brengen (Gal.3:19). Er werden offers ingesteld, maar ook de gedenkkwasten (Num.15:40), opdat het volk God’s leefregels zou herinneren. Dit alles tot Christus, Messias Jesjoea. Hij die het volk leerde de regels op de juiste manier toe te passen met de verdieping van diezelfde regels. Daarnaast voorzag Hij ook in het volmaakte offer. Door Hem kwam er weer verlangen. God’s Geest helpt God’s leefregels te leven.


Uit God geboren, zondigt niet.

In 1Joh.3:6 lezen we, Ieder die in Hem blijft, zondigt niet.  Uit de context blijkt dat zonde wetteloosheid is. Vers 4, Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. In vers 5 staat dat in Jesjoea geen zonde, dus geen wetsovertreding is.  Zonde is er in Hem niet. Vers 6 wil ons zeggen: als we in Jesjoea blijven, doen als Jesjoea, overtreden we de wet niet. Rechtvaardig is de wet naleven. Het naleven, het doen als Jesjoea is rechtvaardigheid. In hfst 1:5 – 2:2 wordt ons duidelijk gemaakt dat we weer kunnen zondigen. 1Joh.3:6 is een actie van voortgang. We zijn van bovenaf verwekt ‘wedergeboren’ en groeien in de baarmoeder, de gemeente. Het zal uiteindelijk zal leiden tot het volmaakte, het geboren worden in Gods Koninkrijk, bij de opstanding, in een verheerlijkt lichaam. Vers  9 zegt: Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. En vers 2: Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

De Griekse woorden die hier, maar ook in 1Joh.5:1, voor geboren gebruikt worden komen van: gennao, waar onze woorden generen en generatie van afgeleid zijn,  wat betekent: mnl. verwekken, voortbrengen, vrl. Baren. Concreet: voortplanten een afstammeling, produceren nakomelingen; passief, geboren worden, “verwekt”. Het zelfde woord vind je ook in Matt.1:20. De nieuwe mens die in ons verwekt is, is uit God en zondigt niet. Rom.8:16: Gods Geest met onze geest bekennen dat wij kinderen van God zijn. In Joh.3:3 zegt Jesjoea dat we opnieuw geboren (lett. van boven verwekt, anothen gennethe) moeten worden om het Koninkrijk te zien.  Een ongeboren kind is al een kind van de ouders.


Was het oorspronkelijk Bijbelboek Mattheus in het Hebreeuws?

Er zijn die zeggen dat het boek Mattheus oorspronkelijk in het Hebreeuws is geschreven. Dit omdat er zoveel Hebraismen in zitten. Eusebius meldt dat Papias (ca.100 n.C.) zegt dat Mattheus woorden van Jesjoea op schreef in het Hebreeuws. Je kunt zeggen Mattheus zijn aantekeningen. In Jesjoea’s tijd sprak men overwegend onderling Hebreeuws/Aramees, maar schreef en las overwegend in het Grieks. Iets wat je ook hier in Friesland ziet. Toen Mattheus het evangelie in het Grieks schreef, gebruikte hij daarvoor het evangelie door Marcus en zijn aantekeningen. Mattheus schreef zijn evangelie vanuit het gezichtspunt van Jesjoea de leraar. Marcus – Jesjoea als evangelist, Lucas – Jesjoea als profeet en Johannes – Jesjoea als herder. Mattheus vergelijkt Jesjoea met Mozes, de leraar van Israël en ziet hem als de tweede Mozes. De vernieuwer van de Thora. Degene die het volk terug brengt naar de Thora. Vgl. de Bergrede, Matt.5. Maar ook Jesjoea als tweede Jozef. “de zoon van Jozef, de zoon van Jacob”, Mat.1:16. “Hij zal Zijn volk verlossen”, vs.21. Jozef 6 dromen, Mattheus 6 dromen. Binnen het Jodendom kent men Messiach ben Josef, messias zoon van Jozef, de lijdene messias, vgl.Jes.53. In de opbouw van het evangelie volgt Mattheus de geschiedenis van Israël. Jesjoea is de personificatie van Israël. “Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen”, Matt.2:15. Kindermoord (vs.16-18) – jongetjes verdronken in de Nijl. Doortocht – doop, woestijn - verzoeking, intocht Kanaän – prediking Galilea. Mattheus maakt van overal twee van, bv twee blinden. Want bij twee of drie staat het vast, vgl. Matth.18:15-22, Deut.17:6, 19:15. Sjem Tov ben Shaprut, Spanje, geb.1385, een ongelovige Joodse theoloog, onder de tot christen gedwongen Joden, schreef een Hebreeuws Mattheus vertaling. Beweerde dat hij daarvoor oud Hebreeuws exemplaar had gebruikt. Deze rabbinale vertaling is anti Jesjoea als Messias. Daarom staat er b.v. : de is het geslachtsregister van Jezus, de zoon van David, etc. Christus weggelaten. Daarnaast bestaat er nog een Hebreeuws Mattheus, door Bisschop Jean du Tillet, ca.1555.


Oorsprong besprengen / begieten

Er wordt verondersteld op basis van enkele teksten, dat het besprengen van kleine kinderen voorkwam (kinderdoop). Besprengen kwam voor, maar niet als kinderdoop. We lezen er al over in de Tenach. In Ex.24 moet Mozes het volk en altaar besprengen na de verbondsluiting bij de Sinaï. Ook bij een reinigings ritueel werd hij/zij besprenkeld, Num.19:17-19. Ook bij inwijdingen komen we besprenging tegen. Ex.29:21, Lev.8:11. Veel van deze tradities zien we nog bij de Rooms Katholieke Kerk. Met de opkomst van het Frankische Rijk, werden overwonnen volken gekerstend. In de 8ste eeuw zien we dat vele priesters in Frankrijk begonnen te begieten of te besprengen. Zij veroorloofden dit, waar onderdompeling moeilijk, of onuitvoerbaar was. Zo’n handelswijze werd echter in deze gevallen niet kerkelijk, als heilig erkend. Paus Stephanus II werd gevraagd of het geoorloofd was in geval van ziekte, kinderen met water uit de hand of uit een vat te besprengen of te begieten. Antwoord was dat het in zo’n geval toegediend was in de naam van de Drie-eenheid het als geldig beschouwd werd. Door dit antwoord van de Paus werd de besprenging voor de eerst maal erkend. De geleerde Basnage merkt daarover aan, “dat het antwoord van de Paus de besprenging slechts in geval van hoge noodzakelijkheid toeliet” “dat al zo de Pauselijke beslissing het onderdompelen bij de openbare doop niet veranderde en dat dit niet vroeger geschiedde, dan 557 jaar daarna, toen het Concilie in Ravenna, in het jaar 1311 verklaarde, dat het van gelijke betekenis was, of men onderdompelde dan wel besprengde. In de loop van tijd werd echter het Frankische bespreken meer algemeen. In een boek dat in 1556, in Genève uitgeven werd en door Calvijn aanbevolen, wordt een prediker aanbevolen”water in de hand te nemen en de kinderen op het voorhoofd te sprengen”. Bron o.a. De Boodschapper, dec.1993.


Piedjon haben

Binnen het Jodendom is men gewoon op Piedjon (pidyon) haben (let. Loskonig van de zoon) te doen. Dit is de loskoop traditie op basis van Ex.13 en Num.18:16.

Na een vraaggesprek met de vader, en de betaling van 5 sjekel, neemt de cohen het kind op en stelt het aan God voor. Vervolgens wordt de baracha over de wijn uitgesproken, die daarna door de ouders en de Cohen gedronken wordt. In Luc.2:28 vv lezen dat dit ook met Jesjoea gebeurde. In Hebr.12:23 worden gelovigen eerstgeborenen genoemd. De opdraag traditie vindt hierin zijn oorsprong.


 
Zorgdrager

We kennen in onze gemeente geen lidmaatschap, maar zorgdragerschap. Door de doop door onderdompeling zijn we lid geworden van het Lichaam van Messias Jesjoea. Zorgdragen is een gevolg daarop. In 1Kor.12:11-31 lezen we over het lichaam en de leden. Wat Paulus hier aanhaald, is naar de Romeinse fabel van Menenius Agrippa. De Plebes begrepen na Menenius betoog dat je voor elkaar een hand en voet moet zijn. In vs.25 staat dan:opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Als gelovigen zorgdragen in de gemeente waar je je thuis voelt. Dit zorgdragen kan zich uitten in verschillende taken en bedieningen, tot opbouw van de gemeente. Paulus doet een oproep tot dienstbaarheid. Met elkaar de schouders eronder. Hoe klein of groot je dienst is. Draag zorg voor je gemeente. Wees er trots op. Met elkaar een huis bouwen is een hele klus, streef daarom naar de hoogst gave. Wanneer je gedoopt bent door onderdompeling, je conformeert aan de koers van de gemeente, en met anderen de schouders er onder wilt zetten, kun je zorgdrager worden. Bouw je mee? Tot meer betrokkenheid.


Vervloeking Kanaän

Tijdens de Bijbelstudie in het studiehuis vroegen we ons af hoe we Gen.9:18-27 moesten lezen. Cham ziet de naaktheid van zijn vader en Kanaän wordt vervloekt. Omdat in vs 18 staat van Cham is de vader van Kanaän. En in vs.22, Cham, de vader van Kanaän. En in vs.24 wat de jongste zoon gedaan had. Kwamen tot de conclusie. Kanaän, de jongste kleinzoon (jongste zijn zoon) had Noach gezien. onsmakelijk dit aan zijn vader verteld, die ook zag en het zijn broers vertelde.


 Wat brengt 2017.

Honderd jaar, zeventig jaar, vijftig jaar na een bijzondere gebeurtenis. Vijftig jaren. 1897 – 1947, eerste zionistische congres in Bazel – delingsplan VN, 1917 – 1967, Balfour-verklaring – Jeruzalem herenigt, 1967 – 2017, Honderd jaar. 1917 – 2017. Zeventig jaren. 1897 – 1967, eerste zionistische congres in Bazel – Jeruzalem herenigt, 1947 – 2017, delingsplan VN – 2017, wat zal 2017 ons brengen? Zach.1:12-15,12 Toen antwoordde de ​Engel​ van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig bent geweest? 13 De HEERE antwoordde de ​Engel​ Die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. 14 De ​Engel​ Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. 15 Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidevolkenHet betreft hier de 70 jaren uit Jer.25:11-12, 29:10. Ook aangehaald in 2 Kron.36:21, Ezra.1:1 en Dan.9:2. Dit tot vergoeding van de niet gehouden sabbatsjaren, 2 Kron.36:21, Lev.26:43.

 Bijzondere constellatie op 23 september 2017.

Maan, Zon en Jupiter (bij de Joden bekend als de planeet van de Messias) ten opzichte van het sterrenbeeld Maagd. Mercurius, Venus en Mars met de 9 sterren van het sterrenbeeld Leeuw boven haar hoofd. Vgl. Openb.12:1, 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een ​kroon​ van twaalf sterren.


Pesach – Cedermaaltijd.

Aan het begin van de 14e Nisan, zondagavond 8 april wordt weer op diverse plaatsen, in kleine groepjes dit gevierd. In de tijd daarvoor zal er een inventarisatie worden gedaan. Welke groepjes er zijn en wie nog geen plek heeft. Op deze avond wordt stil gestaan bij het laatste Pascha dat Jesjoea vierde. Bij Zijn sterven. Bij dat Hij die middernacht overgeleverd werd de machten van de aarde. Vanaf dat moment begon de 3 dagen en 3 nachten, dat Hij in het ‘hol van de leeuw’ zou zijn. Matt.12:40. Deze nacht was ook de nacht dat de verderver de eerstgeborenen van de Egyptenaren dode, Ex.12:23, 29, Hebr.11:28. Op de avond van 9 april, het begin van de 15e wordt de uittocht gevierd en het begin van het Ongezuurdebrodenfeest.

 

 

Beste gemeente

Vandaag was het zo anders. Niet naar de Bleeklaan, om samen als gemeente samen te komen. Samen de HEERE God, JHWH Elohim te loven, te prijzen, maar ook samen zijn. Zo overdacht ik vandaag de Parasja. De sabbat van vandaag wordt het sabbat-chodesj. Het is de sabbat vooraf gaand aan het Bijbels Nieuwjaar, de nieuwe maan(d), de 1e nisan (26 maart). Een nieuwe maan(d), een nieuw jaar, wat zal het brengen. De Parasja voor vandaag wajakheel/pekoedee, begint in Ex.35:1. In de verzen 1-3 gaat het onderhouden van de sabbat. Dat men het werk moet staken op de zevende dag. Geen vuur mag aansteken. Vaak wordt dit gedeelte aangehaald dat men op sabbat geen vuur mag aansteken. Doch waar gaat het over. Het werk dat gestaakt moet worden, is het bouwen van de Tabernakel, de Misjkan. In het tekstgedeelte dat volgt, zien we dat de Israëlieten massaal goederen brachten voor de bouw. Het bereidwilligheid was groot. Doch God zegt, dat we in onze enthousiasme toch sabbatsrust houden. Zo ook het bouwen aan de gemeente. Geen hout op het vuur. Na de sabbat kan er weer hout op. Op sabbat mag je genieten van het nagloeien. Zo mag je genieten op sabbat van de doordeweekse inspanning. De lamp, de menorah, moet blijven branden. De lamp wordt prachtig gemaakt. We noemen de menorah een zevenarmige kandelaar. Doch ze heeft geen zeven armen. Zes armen en één staander. Wanneer je handen opheft, heb je een twee armige ‘kandelaar’. De menorah is een triple. Jesjoea is die triple. Zijn naam in het Grieks, heeft een getalswaarde 888, triple 8. De menorah is ook de triple sjin. Wanneer mensen elkaar groeten steekt men vaak de hand omhoog, vaak met één, de wijsvinger omhoog. Als gevolg van de hippy tijd, zie je ook de hand met twee vinders, het V teken. Laten we elkaar groeten met drie vingers omhoog, duim, wijsvinger en middelvinger.   Je hebt dan een sjin. Deze zie ook op de mezoeza. Daar een verwijzing naar El Sjaddai. Vaak vertaald met God de Almachtige. Beter zou zijn God de voeder. Sjad is een vrouwen borst. Zoals een vrouwenborst alles geeft aan de baby geeft wat het nodig heeft, geeft God dat ook. De sjin in het plaatje schrift is ook een vrouwen borst. Door het sjin teken wens je de ander alles van God toe. God voorzag de Israëlieten aan alles tijdens de woestijnreis. Sjaddai heeft dezelfde uitgang als Adonai. Adonai is mijn heer, Adonai is mijne heer. Het verwijst naar de HEERE God. In deze tijd wordt er door God van ons gevraagd een lamp te zijn, vol van Zijn aanwezigheid. Hem in de deze te laten zien door onze daden. De wereld heeft vertrouwen, rust nodig. Die kunnen we bieden in Hem. Dat mensen op ons afkomen. Dat we de reuk van Messias Jesjoea mogen verspreiden. Onze houding maakt verschil. Diverse kerken/gemeente in Leeuwarden hebben verzorg/verpleeghuizen geadopteerd, door er kaartjes, etc. daar heen te sturen/brengen. Dit heeft impact. De maatschappij kijkt naar ons, christenen, volgelingen van Jesjoea. Het bijzondere is dat carona net voor Poerim kwam. Het feest dat in relatie staat met genocide en vervolging. De richtlijnen van de regering duren vooralsnog tot 6 april. 7 april is het de 14e nisan. Zou zo kunnen dat er dan een afvlakking komt. Farao is het hoofd geboden. Eindelijk verlost. Dan na de doortocht valt Amelek de Israëlieten van achteren aan. Wat moet Mozes doen. Zijn handen omhoog houden, een twee armige ‘kandelaar’. Met de armen van Hur en Aaron, die hem ondersteunen, maakte zes armen. Mozes, met Hur en Aaron, een menora op de berg. Bleven de handen omhoog, won Israël. Laten we dit ook doen. Het van Hem verwachten. Laten we waakzaam zijn, Zijn licht laten schijnen. Ef.5:1-8. Sjawoea tov, een goed week.
Sjaloom
Jaap

 

Prediking sabbat 4 april 2020                Thema: bloed

Sabbat slalom. De Thora lezing voor vandaag is uit Lev.7 verzen 22 tot 27.

Komende week gedenken we Pesach en vieren we Ongezuurde Broden.

In Ex.12 vs 5-7, lezen dat een lam geslacht moet worden tegen het vallen van de avond. Letterlijk staat er dat het lam geslacht moet worden tussen twee avonden. Dit is de periode van de avondschemering. Tussen zonsondergang en duisternis. Het lam behoort dus geslacht te worden aan het begin van de 14e nisan. Het bloed van het lam moest toen aan de deurposten en bovendorpel gesmeerd worden. Dit moest, want in die nacht, de nacht van de 14e zal de Heere, JHWH, de huizen langs gaan. In elk huis zonder bloed zal de eerstgeborene gedood worden.

Als je naar de deurposten en bovendorpel kijkt, zie je de Hebreeuwse letter chet. De chet zie je vaak afgebeeld met een jod. Zo krijg je chai, wat leven betekent. Leven werd ontvangen na de dood van het lam. Op de 14e gedenken we dit. Op 15e t/m de 21e nisan vieren we dit. Door de tijd heen kreeg het Ongezuurde-brodenfeest de naam Pesach. Wanneer men nu Pesach viert, viert men de uittocht. Met de christelijke variant Pasen, viert men de opstanding van het Lam, Jesjoea. De meest Joden en christenen gedenken het ware Pesach, de 14e niet meer. Op de vooravond van de 15e wordt met de cedermaaltijd de uittocht gevierd.

In Ex.12:12-13, staat dat de HEERE (JHWH) de eerstgeborenen zal treffen. Elk huis dat bloed aan de deurposten en bovendorpel heeft zal Hij voorbijgaan. Die nacht, de nacht van de 14e trof de HEERE de Egyptenaren, vs.29. Deze vooravond, nacht van de 14e , wordt binnen het Jodendom maccat bechorot oftewel het slaan van de eerstgeborenen genoemd, de 14e overda, ta’anit bechorot, oftewel het vasten van de eerstgeborenen. Pesach is niet het feest van de uittocht. Het is een gedenkdag. Met het Ongezuurdebrodenfeest vier je de uittocht.

In de Thora lezing, Lev.7:26-27, lazen we dat het bloed niet gegeten mag worden. Deut.12 vs 23 staat dat het bloed de ziel is. Bloed heeft te maken met het zijn van de mens. Zonder bloed is de mens dood. Adam is Hebreeuws voor mens, maar ook de naam van de eerste mens. In het Hebreeuws geschreven: alef, dalet, meem.  Echter een mens zonder God, zonder de alef die voor God staat, krijg je: daam, bloed. Dalet, meem. Een mens zonder God heeft Het Bloed nodig, Messias Jesjoea. Lev.17 vs 11 geeft aan dat het bloed tot verzoening is.

Bloed, we kunnen er niet zonder. In het bloed zit het leven. Omdat in het bloed de levenskracht van het leven werd gezien, dronken heidenvolken dit. Dat wil de HEERE God niet. Hij is de levenskracht. Door het bloed geeft Hij leven. Als we teveel bloed verliezen gaan we dood. Wanneer er een bloedonderzoek plaats vindt, kan men in dat bloed heel veel zien. Hoe het staat met allerlei waarden. Dat de juiste hoeveelheid, structuur en kleur aanwezig zijn. Wanneer deze niet kloppen is er iets aan de hand. Wanneer je heel erg moe bent, kan het zijn dat je vitamine D te laag is. Dit kan men dus in het bloed zien. Ja, en nog zoveel meer. Het bloed, miljoenen cellen reinigen ook ons lichaam, het voert voedingsstoffen en zuurstof aan en afvalstoffen af. Het hart pompt het rond, om het zo op plekken 

in ons lichaam van dienst te zijn. Elk type bloedcel heeft zijn functie. Pas in 1615 werd het bloedcirculatiesysteem ontdekt.

Wanneer men een overtreding begaat moet men een offer brengen. Een dier moet sterven in plaats van de persoon. Het bloed van het dier moet verzoening brengen tussen de persoon en God. Het bloed speelt een rol in Gods verlossingsplan, in de verzoening voor de zielen. Door het vergieten van het bloed van dieren op het altaar werd de relatie met God in stand gehouden. Door het bloed werd toen, door Het Bloed worden nu de zonden bedekt, die het volk, die wij  gedaan hebben. God vraagt echter een ommekeer van het hart.

Tijdens het gedenken van Pesach, op de vooravond van de 14e, als Jesjoea met de discipelen zit aan het pesachmaal, de cedermaaltijd, neemt Jesjoea de 3e drinkbeker, zegt na de zegenspreuk uitgesproken te hebben: drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Hebr.9 vs 12 en 22, zeggen over dit bloed:  Dat het bloed van Jesjoea een eeuwige verlossing teweegbrengt. Het bloed van het lam werd gesmeerd aan de deurposten en bovendorpel en leidde tot de verlossing uit Egypte. Jesjoea Zijn bloed brengt nog meer. Niet alleen jij uit Egypte, uit de zonde, maar ook Egypte uit jou. Zijn bloed is kostbaar, zeer kostbaar. Ja, Hij is het smetteloos en onbevlekt Lam. 1Petr.1:19. Wanneer wij Hem belijden en Zijn bloed aan onze harten smeren worden we verlost. Hij is het losmiddel, het zoenmiddel. In Rom.3 vers 15 lezen we: Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

Bloed. Als er een ongeluk gebeurt of er moet geopereerd worden, is soms bloed nodig, anders zal degene sterven. Door bloedtransfusies kunnen levens gered worden. Het bloed van een gezond mens naar een mens met dezelfde bloedgroep. Wij hebben het bloed van Jesjoea nodig om te leven. Het menselijke bloed reinigt het lichaam, hoeveel te meer het bloed van Jesjoea. Hij de rechtvaardige gaf Zijn leven, voor de zondige mens, Rom.5:7.

Komende week vieren we Pesach, maar dit Pesach is niet het ware Pesach, het is het Ongezuurdebrodenfeest, chag hamatsot, het feest van de uittocht, van de opstanding. Pesach, is pascha, is de 14e Nisan, de dag voorafgaand aan het Ongezuurdebrodenfeest. Het is geen feestdag, maar een gedenkdag. Het is de dag dat Jesjoea stierf voor ons. Hoe vaak hoor je niet en lees je niet, dat we met Pesach de uittocht vieren. Maar wat heeft die gekost? Wat heeft de opstanding van Messias Jesjoea gekost? Bloed. Ja, bloed, zweet en tranen. Zowel bij Mozes als bij Jesjoea. Zweette Hij niet bloed tijdens Zijn gebed in de hof? Luc.22:44. Zonder 4 mei geen 5 mei. Begrijp goed dat de Bijbelse dag begint bij zonsondergang. Wat heeft onze vrijheid gekost. Duizenden, ja nog meer doden. Mensen die hun leven gaven. Kijk nu eens om je heen, de zorg werkt zich een slag in de ronde. En niet alleen zij. En als straks het corona-virus voorbij is, zijn we hen dan vergeten en denken we alleen aan onze vrijheid? Wat mag het kosten? Ben jij bereid je in te zetten? Ja, je leven te geven? Voor je vrienden? Maar ook voor anderen?

Joh.1:29, Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zonder Jesjoea is er geen ware vrijheid. Echt Pesach is gedenken, is stil staan bij dit kostbare geschenk. Daarna kun je feest vieren. Wat mag het kosten om Jesjoea te volgen? Durf je je leven te geven en in Hem te leven? In leven en sterven, ja in sterven, Pesach, en leven, Ongezuurde Broden, wij zijn van de Heere, Rom.14:8.

Zo wens ik jullie een gezegend Pesach, en een feestelijk Ongezuurde Broden.

Amen.

 Jezus overwinnaar, https://www.youtube.com/watch?v=dNskFBsFpr0

Voor de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=oPUV0CyklQQ

De HEERE houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid, Ps.121:8

 

Bokje koken in de melk van zijn moeder

De tekst ‘U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder’, komt drie keer in de bijbel voor. Daarom goed om hieraan aandacht te geven.
De tekst is te vinden in Ex.23:19, Ex.34:26 en Deut.14:21. De gangbare en meest voorkomende uitleg is, dat het te maken heeft met het eten van vlees en melkproducten tezamen. De hele ‘kasjroet’ traditie is hierop gestoeld. Kasjroet is melk en vlees gescheiden. Zo vind je bij bepaalde Joodse stromingen, gescheiden keukens. Bij de niet Israëlitische volken kwam een traditie voor, om het geslachte bokje in de moeder melk te koken, en dit uit te gieten op de akkers, voor een nieuw vruchtbaar seizoen. In de oudheid was dit een vruchtbaarheids rite om door besprenging  de levenskracht te verdubbelen. De Heere is echter de Gever van de (veld)vruchten, niet deze heidense gewoonte. Maar volgens mij zit er wat anders achter.

Als we naar de context zien van deze teksten, zien we dat het in Ex.23 vers 1-19 gaat over dat men een arme niet mag nadelen. Vreemdelingen niet mag onderdrukken. Je niet mag laten omkopen. Zo ook op en tijdens de Feesten. De ander kwam niet toe wat hem of haar toekwam. Zo kwam God niet toe wat Hem toekwam. De eerste vruchten, de eerstelingen, de eerstgeborenen behoren God toe. Ex.13. driemaal per jaar mocht men niet met lege handen voor de Heer verschijnen. Op de Ongezuurde Broden, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Echter werd er de tweede beste te geven. Of het eerste graan werd vermongen met oud graan. In Jes.28 vers 4 lezen we dat men de eerste vijg op at i.p.v. naar de tempel te brengen. Lev.1:3 meldt dat offerdieren volkomen en ongeschonden moeten zijn.

Het gaat dus in het gehele gedeelte om ‘laat een ieder toekomen wat hem of haar toekomt, zo ook God. Maar hoe moeten we dan deze bijzondere tekst dan verstaan. In Lev.22:27 en Ex.22:30 lezen we dat een jong dier pas na 8 dagen geslacht mag worden.

Lev.22:27-28, 27 Wanneer er een jong van een rund, een schaap of een geit geboren is, moet het zeven dagen bij zijn moeder blijven. Pas wanneer het acht dagen of ouder is, zal het u ten goede komen als offergave van het vuuroffer voor de HEERE. 28 U mag niet een rund of een stuk kleinvee met zijn jong op dezelfde dag slachten.

Ex.22:30, U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee; zeven dagen mogen ze bij hun moeder blijven, op de achtste dag moet u ze Mij geven.

In de tekst werd gesproken over het koken van het bokje. In Ex.29:31 lezen we over het koken van vlees. Dan moet u de ram ter inwijding nemen en zijn vlees op een heilige plaats koken. Koken is hier een vertaling van het Hebreeuwse ‘basjal’. In Lev.6:24-28, lezen we dat het zondoffer ook gekookt werd. In Deut.16, in het hoofdstuk dat over de drie opgangsfeesten gaat. Over Ongezuurde Broden, Weken en Loofhutten. In Deut. 16:6-7 staat: 6 Maar op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam slachten, in de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok. 7 Dan moet u het koken en eten op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen. Daarna, in de morgen, moet u zich omkeren en teruggaan naar uw tenten.

In de HSV tekst staat ‘paaslam’, maar dat stat er niet in de Hebreeuwse grondtekst. Er staat alleen ‘Pesach’. Omdat de vertaler hier denk aan het Pesach uit Ex.12, heeft die er maar paaslam van gemaakt. Echter het paaslam in deze tekst moet gekookt worden. Die uit Ex.12 absoluut niet, die moest gebraden worden. Het gaat hier niet om het Pesach lam van Ex.12, dat aan het begin van de 14e Abib / Nisan gegeten moest worden.
Dit ‘paaslam’ moest aan het eind, als de zon ondergaat, gegeten worden. Vers 2 geeft duidelijk aan wat dit ‘paaslam’, lett. Pesach is:

“Dan moet u voor de HEERE, uw God, het paaslam Pesach slachten, kleinvee en runderen, op de plaats die de HEERE zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen”. Het Pesach betreft hier kleinvee en runderen, oftewel, het zijn de eerstgeborenen, waar over in Ex.13 gesproken wordt. Dus aan het begin van de 14e werd het Pesach lam (éénjarige ram) geslacht, geroosterd en gegeten (herdenken van het voorbijgaan van de doodsengel) , aan het eind, werden de eerstgeborenen geslacht, gekookt en gegeten (herdenken de uittocht). In het Farizeese Jodendom (wat nu het gangbare is) zijn deze twee, één geworden en gegeten op het begin van de 15e, als uittochtsmaal.

Waarom een bokje? Als offerdier werd vaak een geitenbok gebruikt. Als we naar de geschiedenis aartsvader Jacob kijken, zien we de bok in relatie met bedrog. Rebecca laat twee geitenbokken slachten, om te gebruiken voor het maal en het vel als bedenking. Jacob droeg bokkenvel om zijn vader te bedriegen. In Gen.38:17 lezen we over Juda en Tamar, “Hij zei: Ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij zei: Goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt”. Tamar had Juda verleid om toch een kind te krijgen uit hem, nu ze die gekregen had van zijn zonen, aan wie als vrouw was gegeven. Ook in het verhaal van Jozef speeld de geitenbok een rol. Gen.37:31 “Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachtten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed”. Wat te denken van Matt.25, waar we lezen dat schapen van de bokken gescheiden worden.

Er staat bokje, maar er staat eigenlijk: geiten jong, ‘ gedi ’. Doch omdat het een mannelijke betrof, wordt het een bokje. Een vrouwelijke geit is een ‘ez’. Een mannelijke geit wordt ‘attoed’ genoemd. Bijzonder dat het Hebreeuwse woord ‘saïr’ harig betekend en zowel mannelijke geit, bok als duivel vertaal wordt. Vgl. Lev.17:7. De heidense godheid Pan is ook een mannelijke geit, een bok dus.

Je zult het bokje niet koken in de melk van de moeder. Nee dat doe je niet, dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Je moet een ieder geven waar die recht op heeft. Niemand benadelen. Je moet het jong juist de melk van de moeder geven. In melk zit alles wat een jong nodig heeft. In de Thora lees je wat een dier en mens nodig heeft. Als de Thora nageleefd wordt, net zoals Jesjoea dat deed, krijgt niemand te kort. Deze bijzondere zin geeft aan, dit doe je gewoon niet. Het is een gezegde, zegswijze. In de bijbel kom veel van deze uitspraken tegen, zoals: men ziet wel de splinter in het oog van de ander, maar de balk in eigen oog niet. Of: door het oog van naald kruipen. Geen paarlen voor de zwijnen werpen. Wie een kuil graaft voor de ander valt er zelf in. Andere zijn: het is mij de kool en de geit niet waard. Iets met de mantel der liefde bedekken. Do not shoot the messenger.

Wat te denken van: “geen nieuwe wijn in oude zakken’. Matt.9:17, Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden. Wijnzakken werden gemaakt van geitenvellen. Bijzonder he. Na verloop van tijd droogden deze zakken uit en scheurden ze makkelijk. Om dit te voorkomen, moesten ze schoongemaakt worden en ingewreven met olie. Het probleem bij de Farizeeën was dat ze vastgeroest waren in hun denken. Niet meer plooibaar, innovatief.

Vroom, maar toch. Dit zeiden ze: Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. Matt.15:5. Men mocht hun bezit als offergave aanmerken, en hoefde zo hun ouders niet te onderhouden. Hiermee stelden ze wel Gods leefregels buiten werking en eerde men God met de lippen, vers 6-8. En wat te denken van Ananias en Safira, Hand.5.

De les van deze tekst is, naar de Thora, dat een ieder toekomt wat de ander toekomt. Zo ook je lichaam. Daarom staat dit ook na de opsomming van welke dieren je wel niet mag eten. Deut.14:21.