<< naar Bijbelse Feesten

Nieuwe Maan artikelen 1 (archief van 1 mei 2014 t/m 31 dec 2016)

 
Een mooie manier van nieuwe maan vieren is het zoeken naar teksten die over de betreffende maand gaan.
 

 

Nieuwemaan Ijar, 1 mei 2014.
Op de avond van 30 april begint de 2e maand, de maand Ijar. In deze maand staat tellen centraal. In Num.1:1-19 (20-54) is het, het tellen van Israel. In de 2e maand word Israel weer geleerd de sabbat te houden. Dit doet God door het manna. Elke dag moesten de Israelieten het manna zoeken, want het kon niet langer bewaard blijven. Op de 6e dag was er dubbel, op de sabbat was erg niets. Het manna dat gezocht was op de 6e dag kon wel bewaard blijven om dit op de sabbat te eten. Ex.16:15-36. Vanwege de omertelling moest men in deze maand door blijven tellen tot in de 3e maand, de 50e dag, Wekenfeest/Pinksteren, Lev.23:15-16.In 2Kron.3:1-2 lezen we, dat Salomo, op de 2e dag van de 2e maand, het huis van (de Heere) JHWH begint te bouwen.
Op 14 mei 1948, op 5 Ijar (5e dag 2e mnd), riep Davin Ben Gorion de Staat Israel uit. Dat is dit jaar op 5 mei. Zo is er op 10 mei weer een Israël-sabbat gepland. Op de avond van 13 mei, wat het begin is van de 14e Ijar, kan het Pesach nog gevierd worden, door degene die vanwege onreinheid het Pesach in de 1e maand niet had kunnen vieren. Num.9:10-11.
 
Nieuwemaan Sivan, 30 mei 2014.
Op de avond van 29 mei begint de 3e maand, de maand Sivan. Het is de maand van het verbond. De Dasberg vertaling vertaald Ex.19:1 alsvolgt:Op de derde nieuwemaansdag sinds de uittocht van de Kinderen van Jisraël uit het land Egypte,
juist op die kwamen ze in de woestijn
Sinai. De uittocht was op de 15e nisan/abib en zo is deze nieuwemaansdag de 45e dag. Hierna klimt Mozes twee keer de berg op, en komt de laatste keer met de twee stenen tafelen terug. Volgens de Talmoed was dit de 50e dag. Zo ontving Israel op de 50e dag de tafelen. Op die dag sloot God een verbond met Israel. Op die dag werden de bekenden leefregels, samengevat in een verbondsacte, de Tora.
1400 jaar later ontvangt Israël de Heilige Geest. In Hand.2:1 lezen: en toen de Pinksterdag aanbrak. Lett. staat hier: toen de 50e dag aanbrak. De 50e omer dag, het Wekenfeest brak aan. De Tora werd van die tijd af in de harten van de gelovigen geschreven. 2Kor.3:3.
50 dagen moesten er geteld worden. de 1e dag, was de dag na de sabbat, tijdens de Ongezuurde Broden. En zo valt de 50e dag ook op een zondag. Dit jaar is dit zondag 8 juni. De Farizeeën/Rabbinalen tellen vanaf de dag na de 15e nisan, en komen zo op 6 Sivan uit. Dit jaar is dit woensdag 4 juni.

 

Nieuwemaan 29 juni 2014.
Op de avond van 28 juni begint de 4e maand, de maand Tammoez. De naam die deze maand droeg voor de Babylonische ballingschap is niet bekend. Tijdens die ballingschap namen de Joden deze naam over van de daar gehanteerde kalender. De naam komt van de god Tammoez. In Ezech.8:14 wordt hij beweend. 40 dagen na het geven van de Tora, op de 17e Tammoez, gooit Mozes de stenen tafels stuk vanweg het goeden kalf. Binnen het Joden is deze dag ook een vastendag vanwege de innames van Jeruzalem.

 

Nieuwemaan 28 juli 2014.
Op de avond van 27 juli begint de 5e maand, de maand Av. Deze maand kent ook droeverige herinneringen. De eerste 10 dagen zijn rouwdagen. Op de 9e Av wordt de verwoesting van de tempel van zowel door Nebukadnezar als door de Romeinen herdacht. Maar ook die dag de verdrijving van de Joden uit Engeland in het 1290 en het begin van de massadeportatie, 1942.

 

Nieuwemaan 27 augustus 2014
Op de avond van 26 augustus begint de 6e maand, de maand Eloel. Tijdens de Babylonische ballingschap kreeg de 6e maand deze naam, wat kwam van het Akkadische woord voor oogst. In Akkad werd dezelfde maand: elulu genoemd. Jeruzalem. Het is de maand van tesjoeva, van terugkeer, terugkeer naar God. Op de 1e Eloel ging Mozes weer terug naar God en kwam na 40 dagen op de Grote Verzoendag terug met twee nieuwe stenen tafels. Deze 40 dagen werd Jesjoea later verzocht in de woestijn, Luc.4. Het bijzondere is dat Jesjoea op aan het eind van die 40 dagen, in de synagoge van Nazareth spreekt vanuit Jes.61:1-2, waar het gaat over heen zenden in vrijheid en het aangename jaar van de Heer. Nu is het zo dat het Jubeljaar, het jaar van de vrijlating, Lev.25, begint op de Grote Verzoendag. In Luc.4:29 willen ze Hem van de steilte af werpen. Maar Jesjoea is de wegzend bok niet, Hij is de verzoenbok, Lev.16. Na 40 dagen tesjoeva, komt de hogepriester uit de tempel en is het verbond weer vernieuwd. Weer voor een jaar vermeldt in het boek van het leven. Hoe staat het met ons ten opzichte van de Eeuwige God?

 

Nieuwemaan 25 september 2014
Op de avond van 24 september begint de 7e maand, de maand Tisjri. Van het Akkadisch: tašrītu "Het begin", van  šurrû " beginnen". Dit omdat het burgerjaar op de 1e Tisjri begint, het Bijbelse jaar begint op de 1e nisan, vandaar dat tisjri de 7e maand is. Voor de Babylonische ballingschap werd deze maand: ethanim genoemd, 1Kon.8:2. Tisjri is de maand van de najaarsfeesten, Bazuindag, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest, De Achtste Dag. Deze vertellen Gods verlossingsplan, die Hij de komende tijd ten uitvoer zal brengen. Kom, vier de Feesten en beluister het plan.

 

Nieuwemaan 25 oktober 2014
Op de avond van 24 oktober begint de 8e maand, de maand Chesjwan. Volledige naam is Marchesjwan. Deze maand was voor de uittocht uit Egypte de tweede maand. En zo lezen we in Gen.7:11 dat op de 17e van deze maand, de zondvloed begint en in Gen.8:14 dat de aarde op de 27e weer opgedroogt is. God zegt in het volgende vers dat Noach en zijn gezin de ark moeten verlaten. In de 2e maand, lees 8e maand werden 8 mensen gered. 8 is het getal van behoud. De achtste letter van het Hebreeuwse alfabet is de chet ח. Velen hebben die letter aan een kettingkje, want de chet staat, voor chai, leven. Het heeft de vorm van een deurpost. Vgl. pesach. De deur speeld bij Noach een rol. God sloot de deur, Gen.7:16. Voor de Babyloni-sche ballingschap werd deze maand, Bul genoemd, 1Kon.6:38. Op de 17e Bul לבּוּ, kwam de bouw van de eerste tempel klaar.

 

Nieuwemaan 25 november 2014
Op de avond van 22 december begint de 9e maand, de maand Kislev. De maand waar op de 25e, Chanoeka, het Inwijdings-feest begint. Het feest waar we ook in Joh.10:22-38 over lezen. De achter liggende gedachte van de Joden achter de vraag: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit. is, dat ze wilden weten, dat Hij de Messias, dat Hij de nieuwe Judas de Maccabeeër was, die de Romeinen uit het land zou drijven. Op de 27e dag, stopte na 40 dagen en nachten het regenen, Gen.7:12. Met chanoeka, ook Lichtfeest genoemd, neemt het licht weer toe. Zo breekt tijdens dit feest een nieuwe maand aan, de maand Tevet, טֵבֵת.

 

Nieuwemaan 23 december 2014
Op maandagavond 22 december, tijdens Chanoeka begint de 10e maand, de maand Tevet, טֵבֵת. Hoewel deze maand begint tijdens Chanoeka, het Lichtfeest, zijn de in de 10e maand in de bijbel, beschreven gebeurtenissen niet vrolijk. Met Chanoeka werd de overwinning van Antiochus Ephinanus gevierd.
Nu dreigt er al weer een vijand. In het boek Esther lezen we over Haman, die het Joodse volk wil uitroeien. Maar God gaat dit verijdelen. Est.2:16, En Esther werd meegenomen naar koning Ahasveros, naar zijn koninklijk huis, in de tiende maand, dat is de maand Tebeth, in zijn zevende regeringsjaar. Zo wordt de Jodin Esther koningin. Door haar inzet en die van Mordechai overwinnen de Joden en vieren ze hun bevrijding op 14 en 15 Adar. Met het Poerimfeest was het lot gekeerd.

 

Nieuwemaan 21 januari 2015
Op dinsdagavond 20 januari begint de 11e maand, de maand Sjevat, שְׁבָט. Op Toe b'Sjevat, wat 15e van de maand Sjevat betekent, valt het Bomenfeest, het nieuwjaar van de bomen. Bomen zijn van levensbelang voor mensen. Ze voorzien hen van zuurstof. Al in Genesis, in de hof van Eden, lezen wij al over bomen, dat God daar vruchtbomen geschapen had (Gen.2:9), maar ook stonden daar de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad.
Door een verkeerde keuze werd de toegang tot de boom van het leven ontzegd. In Spr.3:18 lezen we dat de Tora een boom des levens is voor wie haar vastgrijpen. De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens (Spr.11:30). Zo kan de mens een boom zijn. Welzalig de man die ... Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken (Ps.1:1-3).

 

Nieuwemaan 20 februari 2015
Donderdagavond 19 februari begint de 12e maand, de maand Adar. Het is de maand waarin we het Poerimfeest vieren. Op 7 maart doen we dit in de gemeente met een liefdemaal. De tijd voorafgaand aan Poerim was een donkere tijd voor de Joden. Volgens de Joodse geschiedenis viel in deze maand ook de 9e plaag, de plaag van duisternis (Ex.10:23.) Hoewel 70 jaar geleden, 27 januari 1945, Auschwitz bevrijdt werd, verkeren de Joden nu weer in een duistere periode. Een spreker bij de herdenking in Oswiecim zei: “dat het nu eerder 1933 is dan 2015”. Een overlevende zei: “dat dat verleden, niet de toekomst is van onze kinderen”.

 

Nieuwemaan 21 maart 2015
Op vrijdagavond 20 maart begint de 1e maand, Nisan. Voor de Babylonische ballingschap werd deze maand Abib genoemd. Bij de Uittocht uit Egypte werd deze maand de 1e van de maanden. Daarvoor was het de 7e maand (Ex.12:2). Het is de maand van de voorjaarsfeesten; Pesach en Chag Ha-matsot (feest van ongezuurde broden). Egypte, (Mitsraim in het Hebreeuws) is het meervoud van Mitsoor (omheinde plek) wat van Mitsoer (omheining) komt. Auschwitz was een verschrikkelijke omheinde plek. Egypte was destijds voor Israel zo’n plek. God bracht uitkomst, doordat Jesjoea opstond uit de dood.

 

Nieuwemaan 20 April 2015
De avond van 19 april begint de 2e maand, de maand Ijar. Deze maand staat helemaal in het teken van de omer-telling. Vanaf Pesach 50 dagen tellen volgens Lev.23:15-16. Salomo begon op de 2e Ijar met de bouw van de Tempel(2Kron.3:1-2). Op 5 Ijar (1948) werd de Staat Israel uitgeroepen. Veelal valt hemelvaart aan het eind van de maand Ijar. Jesjoea zal op dezelfde wijze terug komen (Hand.1). Ijar betekend optellen, heelend (Egypte uit ons) onderweg zijn naar Zijn komst. Dan zal Israel veilig wonen.

 

Nieuwemaan 19 mei 2015.
Op de avond van 18 mei begint de 3e maand, de maand Sivan. Het is de maand van het verbond. De Dasberg vertaling vertaald Ex.19:1 alsvolgt:Op de derde nieuwemaansdag sinds de uittocht van de Kinderen van Israël uit het land Egypte,
juist op die kwamen ze in de woestijn
Sinai. De uittocht was op de 15e nisan/abib en zo is deze nieuwemaansdag de 45e dag. Hierna klimt Mozes twee keer de berg op, en komt de laatste keer met de twee stenen tafelen terug. Volgens de Talmoed was dit de 50e dag. Zo ontving Israel op de 50e dag de tafelen. Op die dag sloot God een verbond met Israel. Op die dag werden de bekende leefregels, samengevat in een verbondsacte, de Tora.
1400 jaar later ontvangt Israël de Heilige Geest. In Hand.2:1 lezen: en toen de Pinksterdag aanbrak. Lett. staat hier: toen de 50e dag aanbrak. De 50e omer dag, het Wekenfeest brak aan. De Tora werd van die tijd af in de harten van de gelovigen geschreven. 2Kor.3:3.
50 dagen moesten er geteld worden, Lev.23:15-16. De 1e dag, was de dag na de sabbat, tijdens de Ongezuurde Broden. En zo valt de 50e dag ook op een zondag. Dit jaar is dit zondag 24 mei. De Farizeeën/Rabbinalen tellen vanaf de dag na de 15e nisan, en komen zo op 6 Sivan uit. Wat dit jaar ook op woensdag 24 mei valt.

 

Nieuwemaan 19 juni
De avond van 18 juni begint de 4e maand, de maand Tammoez. Voor Ex.12:2 was Tammoez de 10e maand. Gen.8:5, 4 En de ark bleef in de zevende maan (werd later de eerste), op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat. 5 En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.

 

Nieuwemaan 17 juli 2015.
Op de avond van 16 juli begint de 5e maand, de maand Av. Deze maand kent ook droeverige herinneringen. De eerste 10 dagen zijn rouwdagen. Op de 9e Av (Tisha B’Av) wordt de verwoesting van de tempel van zowel door Nebukadnezar als door de Romeinen herdacht. Zo ook dat Keizer Hadrianus op de 9e Av 135 n.Chr Jeruzalem met de grong gelijk gemaakt en er de nieuwe stad Aelio Capitolina opbouwde. Maar ook de verdrijving van de Joden uit Engeland in het 1290 en het begin van de massadeportatie, 1942. Binnen het Jodendom is deze dag een vastendag. Tu B’Av is de 15e dag van deze maand. Tisha B’Av was een treurdag, deze dag een vreugde dag. Bij de Joden is het de dag van de liefde. De Talmoed vermeldt dat die dag de dochters van Israel de wijnvelden in gingen en liederen zongen, terwijl de ongehuwde mannen kwamen om hun bruid uit te zoeken. Op deze dag zouden ook twee huwelijksbeperkingen opgeheven zijn. Opheffing ban bij de stam Benjamin (Richt.21:15-23) en erfrecht dochters van Zelafead (Num.27:1-11). Ze mochten buiten hun stam trouwen.

 

Nieuwemaan 16 augustus 2015.
Op de avond van 15 augustus begint de 6e maand, de maand Eloel. In Israel is 2014/2015, het Joods jaar 5775 uitgeroepen als Sabbatsjaar. Het eindigt op 29 Eloel, 13 september 2015. Het is het jaar van de vrijlating (hebreeuws: sj’mittah): maar in het zevende jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. 13 En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem niet met lege handen laten gaan (Deut.15:12-13). In versen 1-11 word gesproken over bepaling en kwijtschelding van schulden. Als we naar 29 Eloel 2001kijken, zie we dat op 11 september de Twin Towers instorten en dit leide tot een (financiele) terugval in de markt. Zeven jaar later storte op 29 Eloel, 28 september 2008, de beurs in. Wat staat ons dit op de laatste dag, op 13 september te wachten? De stroom vluchteling naar Het Westen heeft hier alles mee te maken. Terug kijkend op ons koloniaal verleden, kunnen we dit zien als payday (betaaldag). Toen Israel uit Egypte vertrok mochten ze hen beroven. Achterstallig loon kun je dit noemen. Daarnaast zouden de financieele problemen in Griekenland een part gaan spelen.

 

Nieuwemaan 14 september 2015.
Op de avond van 13 september begint de 7e maand, de maand Tisjri. Op deze dag komt er een eind aan het sabbatsjaar. Na de tien onzagwekkende dagen begint dan op de 10e Tisjri, op Grote Verzoendag het Jubeljaar. Lev.25. Op die dag eindigt ook de periode van tesjoeva, van terugkeer, van 40 dagen. Op deze kwam Mozes terug en werd het verbond vernieuwd, Ex.34. Na 40 dagen verzocht te zijn door Satan, kwam Jesjoea terug en zei: 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichts-vermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Luc.4:18-19. Dit tekstgedeelte heeft alles te maken met het Jubeljaar. Wanneer Jesjoea straks terug komt zal Hij dit ten volle uitvoeren.

 

Nieuwemaan 14 oktober 2015.
Op de avond van 13 oktober begint de 8e maand, de maand Chesjwan. Eigenlijk is het Marchesjwan, wat in het Akkadisch (Babylonisch/Assyrisch), achtste maand betekend. Vanwege het verblijf van de Judeers in de Babylonische ballingschap, maar ook omdat er lange tijd een Joods cultureel centrum in Babylon was, zijn Babylonische namen over genomen. Deze maand valt in okt./nov. de periode van de vroege regen. Het land wordt geploegt, klaar gemaakt voor het inzaaien. Weer een nieuw jaar van groei. 1Kor.3:9, Gods akker bent u.

 

Nieuwemaan 13 november 2015.
Op de avond van 12 november begint de 9e maand, de maand Kislev. Op de 24e kislev spreekt JHWH tweemaal tot de profeet Haggai. Hag.2:11-24. Na een periode van offeren zonder gehoorzaamheid is men toch weer begonnen aan de bouw van de tweede tempel. De droogte en slechte oogst werd in verband gebracht met het uitblijven van de herbouw. Men moest tot inzicht komen dat een zogenaamd godsdienstig leven geen gemeente bouwd. De Makkebeeërs gingen ervoor en de tempel werd gereinigt en op de 25e kislev weer ingewijd. De begin dag van Chanoeka. 1Kor.3:12-14, 12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Jan den Admirant schreef ooit een boekje: Tempelreinging vandaag. Laten we bij dit Chanoeka weer stil staan bij: hoe staat het met onze tempel (lichaam/gemeente)? Vs.16, 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

 

Nieuwemaan 13 december 2015.
Op de avond van 12 december begint de 10e maand, de maand Tevet. Op de 10e tevet (asara b’tevet) begon Nebukadnezar met de belegering van de stad Jeruzalem. In de 20e eeuw is deze datum binnen het Jodendom een appel geworden tot herinnering, yom hakkadish haklali (algemene dag om voor de doden te bidden). Een dag dat overledenen herdenkt waarvan de overlijdens datum onbekend is. Met name die omkwamen tijdens de holocaust, zikaron la-shoah. Een soort ‘onbekende soldaat’. Yad Vashem. Dat degene die voor ons leefden ons inspireren om te leven. Ja te leven naar Gods leefregels. Ongehoorzaamheid is ondermijning van de gemeente / het leven.

 

Nieuwemaan 11 januari 2016.
Op de avond van 10 januari begint de 11e maand, de maand Sjevat. Deut.1:3, Het gebeurde in het veertigste jaar, in de elfde maand, op de eerste dag van de maand, dat Mozes tot de Israëlieten sprak, overeenkomstig alles wat de HEERE hem voor hen geboden had. Hier was een herhaling en uitwerking van de regels die eerder gegeven was in Genesis t/m Numeri. De naam Deutronomium, wat ‘tweede wet’ betekend, heeft haar te danken aan de Septuaginta (koine griekse vertaling van de Tora), naar Deut.17:8, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. De Joden noemen dit boek naar de eerste woorden ‘dit zijn de eerste woorden’, Devariem.

 

Nieuwemaan 10 februari 2016.
Op de avond van 9 februari begint de 12e maand, de maand Adar I. En op de avond van 30 maart begint Adar II. Dit jaar twee maanden Adar. Pesach mag niet voor 21 maart vallen en het Loofhuttenfeest niet voor 21 september. Zo ja, dan wordt er een extra maand ingevoerd, opdat de Feesten van JHWH in de seizeonen blijven. Dit is om de 2 a 3 jaar. Bij geen maand erbij dan zou het Loofhuttenfeest op de avond van 17 september beginnen. Ex.23:16, En het Feest van de inzameling, aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt. Ex.34:22, het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling. Met jaar wordt hier het landbouwjaar bedoeld, wat ongeveer gelijk loopt met het burgerjaar. Poerim wordt in een schrikkeljaar gevierd in Adar II.

 

Nieuwemaan 11 maart 2016.
De maand Adar II begint op de avond van 10 maart. Dit is de 13e maand, een schrikkelmaand, zodat Poerim in de laatste maand van het Bijbels, (geestelijke) jaar valt. In de Bijbel vinden we geen 13e maand gebeurtenis. Dit jaar valt Poerim op 24 maart, we gaan die vieren op sabbat 26 maart volgens Ester 9:28, 28 Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie (zo ook die van Jesjoea), elk gezin (ook in die van Jozef en Maria), elk gewest (ook in Galilea) en elke stad (ook Nazareth). Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden, en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen.
Zo vierde Jesjoea in gehoorzaamheid ook Poerim. In de dagen van Jesjoea was er ook een ‘Haman’: koning Herodes. Heerser namens de Keizer van Rome over Judea. Ook nu zijn er ‘Haman’s’ die de komst van Messias Jesjoea willen verijdelen.

 

Nieuwemaan 9 april 2016.
Op de avond van 8 april begint de maand Nisan; eerste maand van het nieuwe Bijbelse jaar. De naam is afgeleid van de Babylonische maandnaam Nisanu. Voor de Babylonische ballingschap werd de eerste maand Abib genoemd. Dit was de Kanaänitische naam voor de eerste maand die Israël overnam. In Lev.2:14 lezen we: “moet u in het vuur geroosterde verse aren als graanoffer van uw eerste vruchten aanbieden”. Hier wordt abib vertaald met verse aren.
In Deut.16:1, “1 Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor JHWH, uw God, want in de maand Abib heeft JHWH, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid”. Het betreft hier de verse aren van gerst.
In Lev.23:10-11, “… en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. 11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van JHWH bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen”. Het betreft de eerste schoof, het eerste handvol gerst van de nieuwe oogst. Dit alles wijst er op dat het Pascha, en ook het beweegoffer, gehouden moet worden in het voorjaar.
Joh.20:17, “…..Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader”. Jesjoea, het beweegoffer, opgevaren bij een verborgen hemelvaart, de eerste van een nieuwe oogst.

 

Nieuwemaan 9 mei 2016.
Op de avond van 8 mei begint de 2e maand, de maand Ijar. Mocht je het Pascha niet hebben kunnen vieren, dan is het mogelijk om het deze maand als nog te doen. Num.9:9-13, 9 Toen sprak JHWH tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet tochvoor JHWH het Pascha houden. 11 In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurdebroden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. 12 Zij mogen er niets van over laten blijven tot de volgendemorgen en mogen er geen been van breken; volgens alle verordeningen voor het Pascha moeten zij het houden. 13 Maar de man die rein is en niet onderweg is, en die nalaat om het Pascha te houden, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft immers de offergave van JHWH niet op zijn vastgestelde tijd aangeboden; die persoon moet zijn zonde dragen. God maakt er wel ernst mee dat we srieus om gaan met het Pascha.
 
Nieuwemaan 7 juni 2016.
Op de avond van 6 juni begint de 3e maand, de maand Sivan. In Est.8:9, lezen we dat in de derde maand namens Mordachai een brief werd geschreven naar de 127 gewesten van het Perzishe Rijk, waar in staat dat de Joden zich mogen verdedigen op de 13e Adar (12e maand), waarop het lot had bepaald door de hand van Haman dat de Joden uitgeroeid mochten worden. Het bijzondere is dat in Ezech.31 lezen dat Farao op de 1e van derde maand aangezegd werd dat zijn ten onder zal gaan. In hfst.32 over de ondergang. De weeklaag kwam tot Ezechiel op 15e van de 12e maand, 15e Adar, de tweede Poerim dag.

 

Nieuwemaan 7 juli 2016.
Op de avond van 6 juli begint de 4e maand, de maand Tammoez. Op de vijfde dag van deze maand ontvangt Ezechiel het visioen over de vier wezens, met elk 4 gezichten en vier vleugels. Ezech.1:1-5. De vier wezens, 10Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar. Mens (Ruben), Leeuw (Juda), Stier (Efraïm), Adelaar (Dan), volgens de Joodse overlevering de vier banieren van Israel, rondom de tabernakel, Num.2. Deze vier komen we ook tegen in Openb.4:6-7. Het is een uitting van God te midden van Zijn volk. Ook worden de vier evangeliën wel in relatie gebracht met de vier: Mattheus (Leeuw), Marcus (Mens), Lucas (Stier), Johannes (Adelaar). Na zeven dagen werd Ezechiel aangesteld als wachter over de Israelieten, Ezech.3:16.

 

Nieuwemaan 5 augustus 2016.
Op de avond van 4 augustus begint de 5e maand, de maand Av. De bekendste datum in deze maand is de 9e Av. Een datum waar veel historische dingen plaats vonden. Zoals de vernietiging van Jeruzalem en verstrooingen en deportaties van Joden. Hierover schreef ik vorig jaar. Het is ook de maand van terugkeer uit Babylonië. Ezra.7:9, Ezra was volgens plan  uit Babylonië vertrokken op de eerste dag van de eerste maand, en op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, want God bood hem onderweg bescherming. Terugkeer heeft ook te maken met het naleven van Gods leefregels. Ezra.7:10, Hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht de wet van JHWH te onderzoeken, die na te leven, en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn. Ezra was uit de priesterstam, en een bestudeerder van de Tora. Zijn optreden was een terug naar het vaderhart. de naam van deze maand is Av, wat vader betekend. De Tempel herbouwen, maar ook een verandering van hart, heiliging.

 

Nieuwemaan 4 september 2016.
Op de avond van 3 september begint de 6e maand, de maand Eloel. Elke nieuwemaan behandelen we in het Studiehuis een tekst gedeelte waar de maand in voor komt. Deze maand komt twee voor in Haggaï. In 1:1 en 1:15. Deze laatste in sommige vertalingen 2:1. Hfst.1:15a / 2:1a horen bij hfst.1. Dus op de 24e v.d. 6e maand wekte de geest op, zette er toe aan, Zerubabel, Jesua en het overblijfsel van het volk de tempel te herstellen. De 6e maand is de maand van tesjoeva, terugkeer, tot God. We zien in dit hfst dat Haggaï vanaf vers 1 oproept.

 

Nieuwemaan 3 oktober 2016.
Op de avond van 2 oktober begint de 7e maand, de maand Tisjri. De maand waarin de najaarsfeesten vallen. In Hag.2:1/2:2 lezen we over de 21e dag van de 7e maand. In de versen 1-10 (2-9) gaat het over de heerlijkheid van de herstelde tempel. De heerlijkheid van deze tempel zal groter zijn dan bij de eerste. In 1Kon.8:11 lezen we dat de heer-lijkheid van JHWH de tempel vulde. We lezen echter niet in Ezra.6, dat na de voltooing JHWH de tempel vulde. Hoe kan dan de heerlijkheid van deze herstelde tempel groter zijn. Antwoord ligt in de datum. Joh.7:38, 37 En op de laatste, de grote dag van het (loofhutten) feest (21e v.d. 7e mnd, op Hosjanna Rabba), stond Jezus daar  en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Nieuwemaan 2 november 2016.
Op de avond van 1 november begint de 8e maand, de maand Chesvan. Deze maand kent geen Bijbelse Feesten. Toch lezen we in de Bijbel dat er in die maand een feest werd ingesteld. 1Kon.12:32, 32 Ook stelde hij (Jerobeam) op de vijftiende dag van de achtste maand een feest in dat leek op het feest in Juda. Jerobeam, de eerste koning van het noorderrijk Israel, was bang dat ze naar Jeruzalem zouden gaan. Vanaf dat moment ging men in de 8ste maand het Loofhuttenfeest vieren. Het noorderrijk, de 10 stammen geingen op eigen tijden, en op eigen manier de Heere JHWH te aanbidden.

 

Nieuwemaan 1 december 2016.
Op de avond van 30 november begint de 9e maand, de maand Kislev. Ezra.10:9-10, 9 Binnen drie dagen verzamelden alle mannen van Juda en Benjamin zich dan ook in Jeruzalem, en heel het volk ging op het plein voor de tempel van God zitten; ze rilden van angst voor wat er zou gebeuren, en vanwege de stortbuien. Het was de twintigste dag van de negende maand. 10  Ezra, de priester, stond op en zei: ‘U bent ontrouw geweest, u bent met uitheemse vrouwen getrouwd en daardoor hebt u de schuld vanIsraël vergroot. Ex.23:32 zegt dat men geen verbond sluiten met de bewoners van het land Kanaän, opdat met niet zou vervallen tot afgoderij. Richt.3:6. Vrouwen als Ruth waren wel welkom. De Sammariataanse hogepriesters zouden afstammen van Mannasse, de zoon van Hogepriester Jojada, die met Samaritaanse getrouwd was, en vertrokken was, vanwege het bovengenoemde. Neh.13:27-28.

 

Nieuwemaan 30 december 2016.
Op de avond van 29 december begint de 10e maand, de maand Tevet. In Ezech.29:1 lezen we dat God Hem wederom richt tot Ezechiel, op de 12 dag van de 10e maand, ongeveer een half jaar voor de val van Jeruzalem, dat Egypte gestraft zal worden. 40 jaar een woesternij, daarna een bescheiden koninkrijk. Ook in Jes.19 staat een profetie over Egypte. Dat er ook een tijd zal komen dat zij de Heere JHWH zullen dienen, vs.20-23.

 Naar Nieuwe Maan artikelen vanaf 2017 >>