<< naar Bijbelse Feesten

 << Naar Nieuwe Maan artikelen mei 2014 t/m 31 december 2016

 

Nieuwe Maan artikelen 2  (archief vanaf 2017)

 Een mooie manier van nieuwe maan vieren is het zoeken naar teksten die over de betreffende maand gaan.


 

Nieuwemaan 28 januari 2017.
Op de avond van 27 januari begint de 11e maand, de maand Sjevat. In Zach.1:7 lezen we dat hij twee maanden na de woorden van profeet Haggaï, Hag.2:11,19,21 (24e negende maand), ( 5 maanden na de herbouw, Hag.2:1) zijn eerste visioen kreeg op de 24e dag van de 11e maand. Wat ziet hij: vs.8, Ik zag 's nachts, en zie, een Man Die op een rood paard reed en Hij stond tussen de mirten (Joden) die zich in de diepte (de tijd waarin de Joden waren) bevonden, en achter Hem waren er rode, bruine en witte paarden.De paarden hebben het land door gewandeld, en zien dat het stil is. De Joden zijn teneer geslagen, vs10-11. En worden nu getroost,vs13. In de volgende teksten wordt uitleg gegeven. Hoewel de tempelbouw bezig is, worden de Joden bemoedigt door dit visioen. Vs.14, Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Vs.16, Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden. Vs.17, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. In het 8e visioen worden de vier paarden er weer op uit gestuurd, Zach.6:1-8. In Openb.6 lezen we weer over vier paarden, die er ook op uit gaan. Aan Israels duisternis zal een einde komen.

 

Nieuwemaan 27 februari 2017.
Op de avond van 26 februari begint de 12e maand (Adar). In Ezra lezen we dat in de maand Adar de tempel klaar was. (Ezra.6:15), “ 15 En dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar ; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius” . Bijna 4,5 jaar was er aan gewerkt. 21 jaar nadat het fundament was gelegd”. (Ezra.3:10). Vers.16, “ En de Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overige ballingen verrichtten de inwijding (chanoekat) van dit huis van God met vreugde” . Jaren later werd hij opnieuw ingewijd, op de 25e Kislev (Chanoeka), na de onwijding door Antiochus Ephifanes. De Joden die de oude tempel nog gezien hadden weenden bij deze herbouwde tempel. Doch Haggai profeteerd op de 21e van de 7 e maand (hosjanna rabba): “ De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste” (vers 2:2,10). Dit werd waarheid toen Jesjoea in de tempel gebracht werd, (Luc.2:32). En elke keer dat Jesjoea in de Tempel kwam.

 

Nieuwe maan 28 maart 2017
Op de avond van 27 maart begint de 1e maand, de maand Nisan. In 2 Kron.28:24 lezen we dat de Judeese koning Achaz de tempeldeuren gesloten had en op elke hoek van de straten in Jeruzalem altaren bouwde voor zichzelf. Na hem komt zijn zoon Hizkia. Hij opent de deuren van het Huis van de God en laat de Tempel  reinigen vanaf de 1e dag van de 1e maand. Op de 16 e dag was het klaar (2 Kron.29:17). Omdat het te laat was voor het Pascha, dat op de 14 e van de 1e maand gevierd wordt, roept Hizkia het volk op om het Pascha in de 2e maand te vieren (2 Kron.30:2-3). Het Ongezuurde Brodenfeest stond hier ook duidelijk in het teken van levensheiliging, één van de betekenissen van dit Feest. In Num.9:6-14 lezen we over de regeling dat men het Pascha in de 2e maand kon vieren al men bij het Pascha in de 1e maand onrein was.

 

Nieuwemaan 27 april 2017
Op de avond van 26 april begint de 2e maand, Ijar. 1 Kon.6:1: “Het gebeurde nu in het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Ziv (dat is de tweede maand), dat hij het huis van de HEERE bouwde”. Salomo bouwde in de 2e maand de tempel. We zien hier dat de naam Ziv genoemd wordt. De naam Ijar komt in de Bijbel niet voor. In de Targoem (Aramese vertaling) op 2 Kron.30:2 wordt Ijar genoemd. Ziv is de maand van de schittering van bloemen. Ziv zou komen van het woord schitteren, dat glans betekent. Van enkele maanden zijn de namen bekend die ze hadden voor de Babylonische ballingschap. Deze namen heeft Israël van de Kanaänieten overgenomen toen ze zich in het land Kanaän vestigden.

 

Nieuwemaan 26 mei 2017
Op de avond van 26 mei begint de 3 e maand, Sivan. 2Kron.15:8-12, 8 Toen Asa deze woorden en de profetie van de profeet Oded hoorde, vatte hij moed en deed de afschuwelijke afgoden uit het hele land van Juda en Benjamin weg, en uit de steden van het bergland van Efraïm die hij ingenomen had. Verder vernieuwde hij het altaar van de HEERE dat vóór de voorhal van de HEERE stond. 9 Hij riep heel Juda en Benjamin bijeen, en hen die als vreemdelingen uit Efraïm, Manasse en uit Simeon bij hen verbleven. Ingroten getale waren zij uit Israël naar hem toe gekomen, toen zij zagen, dat de HEERE, zijn God, met hem was. 10 En zij kwamen in  Jeruzalem bijeen, in de derde maand, in het vijftiende jaar van de regering van Asa. 11 Op die dag offerden zij de HEERE van de buit die zij hadden meegebracht, zevenhonderd runderen en zevenduizend schapen. 12 Zij gingen een verbond aan, dat zij de HEERE, de God van hun vaderen, zouden zoeken met heel hun hart en met heel hun ziel . Het lijkt erop dat zij dit verbond sloten op het Wekenfeest. Het feest van de verbondsluiting op de Horeb in de 3 e maand. Je ziet hier dat er  Israëlieten uit het 10 stammenrijk zich (weer) aansluiten bij het 2 stammenrijk. Ter vergelijking: er zijn Hollanders met Friese voorouders en zo zijn er ook Joden met voorouders uit de 10 stammen. De ’10 stammen’ werden heidenen en verstrooit onder de heidenen.

 
Nieuwemaan 24 juni 2017
De 4e maand, Tammoez, begint op de avond van 24 juni . 2Kon.25:3-4, 3 Op de negende van de vierde maand, toen de hongersnood in de stad zo sterk geworden was dat de bevolking van het land geen brood meer had, 4 werd de stad opengebroken . Na 18 maanden beleg slaat Nebukadnezar een gat in de muur van Jeruzalem. Jer.39:2, 52:6-7. Tot 70 n.Chr. werd er op deze dag gevast. Zach.8:19, het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de  tiende maand, voor het huis van Juda worden tot vreugde, blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen Na de verwoesting van de tempel op de 17 e Tammoez, wordt er gevast op deze dag. In de Talmoed wordt deze dag ook genoemd als de dag dat Mozes de eerste stenen tafelen stuk gooide (Ex.32).

 

Nieuwemaan 23 juli 2017
Op de avond van 23 juli begint de maand Av. Op 9 Av (Tisha B’Av) worden diverse gebeurtenissen uit de geschiedenis herdacht, zoals de verwoestingen van de tempel en vele vervolgingen. Na die datum wordt de maand Menacheem-Av genoemd. Dit betekent Av van vertroosting of vertrooster van de vader(s). Menacheem  betekent trooster. Er wordt gehoopt dat God hen zal troosten na al die ellende. Ja, dat God hen zal troosten met de komst van de Messias. Het is ook de maand dat  Israël vertroosting kon gebruiken na de dood van hogepriester Aäron. Num.33:38-39, 38 Toen beklom depriester Aäron de berg Hor, op bevel van de HEERE, en hij stierf daar, in het veertigste jaar nadat de Israëlieten uit het land Egypte vertrokken waren, in de vijfde maand, op de eerste van de maand. 39 En Aäron was honderddrieëntwintig jaar oud toen hij stierf op de berg Hor. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Eleazar. Ook in 2Kon.25:8-26 zien we een wisseling van de wacht.  Zedekia wordt opgevolgd door Gedalja. Ezra neemt de leiding over in Jeruzalem, na de herbouw van de tempel. 7:8-10 , 8 Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand, dat was het zevende jaar van de koning. 9 Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was. 10 Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken,  om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Laten we om ons heen kijken welke wisseling van de wacht we nu kunnen zien.

 

Nieuwemaan 22 augustus 2017
Op de avond van 22 augustus begint de 6 e maand, Eloel. Het is de maand van inkeer,  van tesjoeva, terugkeer, op weg naar Grote Verzoendag op de 10 e van de 7 e maand. Deze periode duurt 40 dagen. Tijdens de maand Eloel werd er ook gerouwd over de dood van hogepriester Aäron, Num.33:38-39. Ezechiël wordt in deze  maand door de Geest naar Jeruzalem gebracht om hem de gruweldaden die daar gedaan worden te laten zien. Ezech.8:1-3 , 1 Het gebeurde in het zesde jaar, in de  zesde maand, op de vijfde van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda vóór mij zaten, dat daar de hand van de Heere HEERE op mij viel. 2 Ik  zag, en zie, een gedaante met een uiterlijk als van vuur: vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden toe, was vuur, en het deel vanaf Zijn heupen naar boven was als een glanzend uiterlijk, als de schittering van edelmetaal. 3 Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte mij bij mijn hoofdhaar. Toen hief de  Geest mij op tussen de aarde en de hemel en in visioenen van God bracht Hij mij naar Jeruzalem. In hfst.9 volgt het gericht over Jeruzalem. Voordat God dat doet moet Ezechiël een merkteken op hoofden van bepaalde mensen zetten. Ezech.9:4. In de toekomst zullen ook gerichten over de aarde gaan en zullen bepaalde  mensen een merkteken ontvangen. Op.3:7, 14:1.

 

Nieuwemaan 20 september 2017
Op de avond van 20 september begint de 7e maand, de maand Tisjri. We lezen voor het eerst over de zevende maand in Gen.8:4, En de ark bleef in de zevende  maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat . Dit is echter niet de maand Tisjri, maar de maand Nisan/Abib, de eerste maand. Na de Uitocht uit Egypte werd de 1 e maand, de 7 e maand, Ex.12:2. Doch het burgelijk jaar, het koningsjaar en het landbouwjaar bleven de, nu 7 e maand, als 1 e maand hanteren. Ez.3:1-2, 1Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, ... en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. Nadat de Joden uit Babylon teruggekeerd waren bouwden ze een altaar en hervatten de offerdienst, hoewel er nog geen tempel was. Tegenwoordig zijn er ook Joden bezig om te zien hoe ze de offerdienst kunnen  hervatten, want in Ezra’s dagen is dit ook jaren zonder tempel gebeurt.

 

Nieuwemaan 20 oktober 2017
Op de avond van 20 oktober begint de 8 e maand, de maand Chesjvan. Over de deze maand lezen we ook in 1Kron.27, 1 Dit zijn de Israëlieten volgens hun aantal, de hoofden van de families, de bevelhebbers over duizend en over honderd, met hun voormannen die de koning dienden in alle zaken betreffende de legerafdelingen die opkwamen en met verlofgingen, van maand tot maand, gedurende alle maanden van het jaar; elke afdeling telde vierentwintigduizend man. ... 11 De achtste, in de achtste maand, was Sibbechai uit Husa, van de Zerahieten (nazaten van Zerah, de zoon van Juda) ; tot zijn afdeling behoorden vierentwintigduizend man. Elke maand stonden er 24.000 onder de wapenen. Roulerend. Een soort nationale reserve. Davids leger was groter dan van het Assyrische wereldrijk. Salmannssar III had 120.000 soldaten. Tegenwoordig is elke Israeli een soldaat, ieder heeft gediend in het leger. Om de beurt in de bres staan.
 
 
Nieuwemaan 19 november 2017
Op de avond van 18 november begint de 9e maand, Kislev. In het boek Jeremia lezen we ook over de negende maand. In hfst.36 lezen we dat Jeremia de tot dan toe uitgesproken profetie dicteert aan Baruch. Deze wordt tijdens een vasten, vanwege de dreiging van Babylon, aan het volk voorgelezen. Jer.36:9-10. Deze oerrol werd later na het aanhoren door koning Jojakim, die in zijn winterpaleis woonde, verbrand. Jer.36:22-25. Hierna laat Jeremia dezelfde woorden weer door Baruch opschrijven. Jer.36:27-32. De tweede rol was uitvoeriger dan de eerste, nog vele woorden als deze werden eraan toegevoegd. Zo ontstond het bijbelboek Jeremia. Baruch heeft hierin een belangrijke rol vervuld.
 
 
Nieuwemaan 19 december 2017
Op de avond van 18 december begint de maand Tevet. Koning Jojakim rebelleerde tegen Nebukadnezer. Hij stierf in 598 v.C. Het beleg ging onder zijn zoon Jojachin door en  de stad viel in 597 op de 2 e Adar. De stad en de tempel werden geplunderd en velen werden naar Babylon afgevoerd. Jojachin’s oom Zedekia werd tot koning (vazal)  aangesteld. Jojachin zijn hofhouding en vooraanstaande burgers, zoals Ezechiël, werden weggevoerd. 12 jaar nadien hoort Ezechiël in Babylon van een vluchteling: Het  gebeurde in het twaalfde jaar van onze ballingschap, in de tiende maand, op de vijfde van de maand, dat er iemand die uit Jeruzalem ontkomen was, naar mij toe kwam en zei: De stad is verslagen. Ongeveer 6 maand nadien werden Jeruzalem en de tempel verwoest op de 9 e Av.
 
 
Nieuwemaan 17 januari 2018
Op de avond van 16 januari 2018 begint de maand Sjevat. Dit is de 11 de maand. Buiten Deut.1:3 en Zach.1:7 (beide in voorgaande jaren behandeld) lees je alleen nog in 1Kron.27 iets over deze maand. Het Jodendom kent op de 15 e Sjevat een feestdag, het bomenfeest (behandeld in 2015). 1Kron.27:1,14: 1 Dit zijn de Israëlieten volgens hun aantal, de hoofden van de families, de bevelhebbers over duizend en over honderd, met hun voormannen die de koning dienden in alle zaken betreffende de legerafdelingen die opkwamen en met verlofgingen, van maand tot maand, gedurende alle maanden van het jaar; elke afdeling telde vierentwintigduizend man. ... 14 De elfde, in de elfde  maand, was Benaja uit Pirhathon, een van de nakomelingen van Efraïm; tot zijn afdeling behoorden vierentwintigduizendman.
 
 
Nieuwemaan 16 februari 2018
Op de avond van 15 februari 2018 begint de 12 e maand, de maand Adar. In 2Kon.25:27-29 lezen we: 27 Het gebeurde in het zevenendertigste jaar van de ballingschap van Jojachin, de koning van Juda, in de twaalfde maand, op dezevenentwintigste van de maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar dat hij koning werd, Jojachin, de koning van Juda, gratie verleende en hem uit de gevangenis haalde. 28 Hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn zetel boven de zetel van de koningen die met hem in Babel waren. 29 Jojachin legde zijn gevangeniskleren af en gebruikte steeds de maaltijd bij hem, al de dagen van zijn leven. 30 En wat betreft zijn levensonderhoud: een voortdurend levensonderhoud werd hem door de koning verstrekt, een dagelijkse hoeveelheid, al de dagen van zijn leven.Een bijzonder verhaal. Jojachin en zijn opvolgers kregen  vorstelijke macht over de Joden daar, met als titel: Exilarch of nasi (prins). Na de val van Jeruzalem in 70 n.Chr. trokken vele Joden naar Zuid-Frankrijk. In de eeuwen daarvoor  hadden veel Joden zich daar ook al in Noordoost-Spanje gevestigd. Dit gebied werd Septimanië (zevenland) genoemd, met als belangrijkste stad Narbonne. De Moren waren hier en in Spanje de baas. Het lukte de Franken maar niet om ze uit Zuid-Frankrijk te verdrijven. Door een overeenkomst met de Joden daar, kwam in 768 n.C. dit gebied bij het Rijk der Franken. Zo ontstond een autonoom gebied onder Frankische bescherming. Karel de Grote liet uit Babylonië een prins komen om over dit Exilarchaat in het westen te heersen; de Exilarch. Deze Machir (Theodor) werd vader van Izaak (Willem), bijgenaamd: met de korte neus. Hij breidde het gebied uit van Oranje tot aan Barcelona. Later valt dit prinsdom uit elkaar. Het gebied rond de stad ging verder als het prinsdom Oranje. Veel later erft Willem van Nassau dit. En zo komt de titel Prins (van Oranje) nog bij Jojachin
vandaan.