Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921 HA Leeuwarden

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
 
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 
  

 De wereld wordt geschud, we zitten nu in de lockdown en hoe gaat het nu verder?

Ontwaak, kom tot bezinning en geloof het Woord der Waarheid!

Lees ROMEINEN 15:7-13

Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.
En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de
waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God
zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U
belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen. En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen,
met Zijn volk! En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!
En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te
voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop moge u
vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop,
door de kracht van de Heilige Geest.

MALEACHI 4:4-6

Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël,
aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van
de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen
terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde
met de ban zal slaan.

1 JOHANNES 2:1-3

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft:
wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening
voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.

 

 

 

Deze week

Jaap Heeringa-3 pub.jpg

Spreker: Jaap Heeringa
 
Sabbat 23 Jan. Sh'vat 10

Thema: 

Parasja van deze week
 
"Bo Kom"

lezing: 
 
Sidra: Exodus 10:1-13:16

Haftara: Jeremia 46:13-28

 B'riet Chadasja: Johannes 19:31-37