Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
 
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 
  

PREEK VOOR SABBAT 28 MAART 2020 

"Naderen".

Vandaag wil ik het met jullie hebben over naderen. De Tora lezing voor deze sabbat is de eerste 5 hoofdstukken van het boek Leviticus. Het gaat over het brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer en schuldoffer. Offer is in het Hebreeuws qorban en komt van qarav, wat naderen betekent.

De schepper God, onze God Jahweh de HEERE, is niet een god die je met cadeaus tevreden kunt stellen, nee, Hij wil je hart. Met welke intentie kom je. Hoe is je hartgesteldheid. Je kunt offers brengen, maar als je je levensstijl niet verandert, blijf je offeren. De HEERE wenst dat je leeft naar Zijn leefregels. Brandoffer, is dat je je helemaal aan Hem geeft, spijsoffer, voor al hetgeen dat Hij geeft. Vredeoffer, als dank hiervoor. Zondeoffer als je toch zondigt, en een schuldoffer als je (vervolg)schade aan een ander bewerkt. Neem nou een roddel, het is als een stukgemaakt kussen met veren op een berg. Bij zondebesef probeer je zo veel mogelijk van die veren weer in het kussen te doen, doch velen zijn zo ver weggewaaid. Door jouw handelen kunnen anderen gekwetst worden, ja zelf ziek worden. Daarom is het ook van groot belang hoe we handelen en naderen.

Heden Ten Dage brengen veel mensen offers. We leven in een hele moeilijke tijd na de uitbraak van het coronavirus. Het leven gaat niet zoals mensen gewend waren. Met name in de zorg worden overuren gedraaid. Dit virus is zeer besmettelijk. Om de ziekenhuizen te ontlasten en de economie/maatschappij nog wat draaiende te houden, heeft de Nederlands regering gekozen voor vertraging van de verspreiding. Er zijn vele theorieën hoe het coronavirus ontstaan zou zijn. Veel ziekten zijn vaak een gevolg van onze levensstijl, die echter vaak niet overeenkomt met Gods wens. Een soort oorzaak en gevolg. De mens heeft de keuze. God verlangt er zo naar dat we voor Hem kiezen en leven tot Zijn eer. Als we dit doen, is het goed voor ons en de naaste.

(zie afbeelding hiernaast rechtst boven)

Als ik kijk naar het patroon van de verspreiding dan valt het mij op dat het de feestencyclus volgt. Heel vaak zien we in de geschiedenis dat er iets gebeurt in relatie met de Feesten. Eind december was het Chanoeka. In die tijd ontstond het coronavirus in China. In de periode voorafgaand aan Poerim gaat het de wereld rond en wordt het een pandemie. Chanoeka en Poerim gaan over genocide en vervolging. Velen sterven, bevolking gevangen in richtlijnen. Politiemacht. Dit lijkt op farao en de Egyptische plagen. Wereldwijd speelt ook nog de sprinkhanenplaag in Oost Afrika, een aardbeving in de Balkan, een grote scheur in de grond in Kenia. Deze loopt gelijk aan de grote slenk, de breuklijn tussen aardplaten die via de Rode Zee en de Jordaan tot in Syrië loopt. Leven we in de weeën van de eind(tijd)?

Nu hoor je berichten dat het terugloopt met de besmetting in China en dat het normale leven weer wat op gang komt. De wereld lijkt op adem te komen. Verlost. Israël dacht dat ook te zijn. Na de doortocht krijgen ze dorst, honger. Welke staart zal corona hebben? Na gegeten en gedronken te hebben is het volk weer even rustig, maar dan Amelek. Die valt van achteren aan. Wat zal dat zijn? Ook nadat God een verbond sloot bleef Egypte, de zonde, in hen. Hoe groot is het gevaar dat we op de oude voet doorgaan.

Jes.43 en 44, Israël brengt geen offers, denkt niet aan de HEERE

In de haftara lezing, Jes.43:21 tot 44:23, lezen we dat Israël geen offers meer bracht. Niet meer aan de Heere JHWH dacht. Bezig met van alles. Net als in de richteren tijd. Een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Men maakte zijn eigen goden en diende die. Vandaag de dag zien we kerkverlating. Men kan het zelf wel. Doch de HEERE zal een ommekeer bewerken. Hij heeft Israël verkozen. Hij zal Zijn Geest over hen gieten en zeggen, ik ben van de HEERE, en de naam Israël (strijder met God) aannemen.

Grote afval, man der wetteloosheid, 2Thess.2:3

In 2Thess.2:3 lezen we ook dat men niet met de HEERE bezig is. Dat er een grote afval komt. Dat er een man der wetteloosheid zal opstaan, een Amelek. Hij zal zich voordoen als God die de mensen wil misleiden.

Vrijwel alle kerken en gemeentes zijn momenteel dicht. Op sabbat of zondag kan men studies en preken via internet volgen. Enerzijds makkelijk, je zoek wat bij je past. Je hebt niet met mede gemeenteleden te maken. Hoe zal het straks zijn als de kerken en gemeenten weer open gaan. Het samenzijn is belangrijk, anders zou er niet gezegd zijn, verzuim de samenkomsten niet. Door het samenzijn word je gekneed, gevormd en opgebouwd. Laten we tezamen de HEERE lof offers brengen en Zijn lof verkondigen.

Geruchten van oorlog, honger, volk tegen volk, valse Christussen, besmettelijke ziekten, aardbevingen. Dit zijn nog maar de weeën, men zal u haten, u zult overgeleverd worden, wie volhardt zal zalig worden.  Matt.24:4-14, Luc.21:8-20

Wanneer we om ons heen kijken en het nieuws beluisteren, dan gebeurt er van alles. In Luc.21 vs 8-120 en Matt.24 vs 4-14 spreekt Jesjoea over wat er gebeurt tussen Zijn sterven en de verwoesting van de tempel, van Jeruzalem. In deze periode zullen volkeren tegen volkeren opstaan. Romeinen tegen Parthen, maar ook Zeloten en andere vrijheidsstrijders. Hongersnoden waar wel 50.000 Joden omkwamen. Besmettelijke ziekten die in Rome 30.000 het leven kosten. Aardbevingen op Kreta, Rome, Apamea, Frygië, Campania. Honger(snood) is in het Grieks: limos, en besmettelijke ziekten: liomos. Limos is ook de naam van de Griekse godin van verhongering. Deze periode is ook één van de ergsten in de geschiedenis geweest. https://biblehub.com/commentaries/matthew/24-7.htm

Na Jesjoea’s opstanding begint de vervolging van de volgelingen. Paulus gaat op pad. Men wil deze mensen van de Weg, zoals ze genoemd werden, voor het Joods gerecht brengen in synagogen. Ondertussen verspreidt het Evangelie zich over het heel Judea, Samaria en Galilea. Ja, voor het jaar 70 was het in geheel het Romeinse Rijk, de wereld, de eerste wereld van die tijd, verkondigd. Ja, naar het noorden Scythia, oosten India, westen Brittannia, zuiden Ethiopia. Sommigen spreken erover dat in deze tijd 2/3 van de Joden in Judea en Galilea volgeling van Messias Jesjoea was. Hoe dichter bij de verwoesting hoe moeilijker het werd voor de volgelingen. De liefde verkilde. Ook stonden er vele valse messiassen op. Vele gelovigen in Messias Jesjoea ontkwamen. Net voor de verwoesting vluchtten de volgelingen naar Pella de bergen in en ontsprongen zo de dans, wat tot kwaad bloed zette. ‘dan zal het (begin van het) einde komen’, de verwoesting van Jeruzalem, de vernietiging van de tempel, de verstrooiing van de Joden.

God vernieuwt Zijn verbond, Hebr.10:16

Het einde loopt bijna op het eind. Wat toen gebeurde zal straks voorafgaand aan de komst van Messias Jesjoea weer gebeuren. Roerige tijden. Je ziet het al: bosbranden in Australië, overstromingen, rebellie (kijk maar naar de gevolgen van de Arabische lente), ontevredenheid alom, ziekten, besmettelijke ziekten, ontwrichting van de maatschappij. Hoelang zal het duren voordat de wereld zich keert tegen de Joden en christenen. Dat zij de schuld krijgen. Dat mensen net als in de Middeleeuwen zich moesten vestigen in de bergen. Doch de HEERE regeert. Hij bepaalt de afloop. Hij sloot destijds Zijn verbond met Israël. Hij zal straks aan het eind van het einde, dit verbond vernieuwen, Hebr.10:16. De volgelingen van Jesjoea Messias mogen daarbij zijn.

Laten we in de tijd daarvoor, nu, omkijken naar de naaste, heb uw naaste lief als uzelf, heb respect. Laat Jesjoea’s reuk, aan u geroken worden. Laten we naderen tot God, niet met offers, maar op basis van het offer van Jesjoea, ‘met Zijn leefregels in ons hart’. Met een hart vol liefde van Hem. ‘Waar nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig’. Hebr.10:16 en 18. Hoe naderen we de toekomst? “Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het belooft heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen”, Hebr.10:23-25.

Sjaloom, amen.

Sabbat 28 maart 2020

Jaap Heeringa

 
 
   
 

 

  

 

 

 

 

Deze week

Doek.JPG
!cid_image003_jpg@01D6047E
In Verband met het coronavirus  

geen diensten zolang de crisis

duurt tot nadere bepaalde datum.

 
 
Sjabbat 10 Nisan / 4 april
om 10.30 uur

 

Thema: 
 

Parasja van deze week

Wekelijkse Thora lezing: 
       
Leviticus 6:1-8:36

 
Parasja: "Tsav Beveel"